Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Barn & elevhälsa

Här hittar du information om kommunens barn- och elevhälsa, en övergripande verksamhet som stöttar och utvecklar förskolors och skolors barn- och elevhälsoarbete.

barn som leker i höstlöv

På varje skola finns representanter från den centrala elevhälsan som tillsammans med medarbetare på skolan utgör skolans elevhälsoteam (EHT). Ansvarig för teamet är rektor, och består utöver det av specialpedagog, speciallärare, kurator, och skolsköterska. Det finns även möjlighet att kalla in psykolog, skolläkare och studievägledare vid behov. EHT är involverat i att identifiera och adressera olika behov samt samordna insatser för att säkerställa en positiv utveckling för varje elev.

För att stärka barnhälsoarbetet i våra kommunala förskolor finns ett barnhälsoteam (BHT) som består av logoped och specialpedagog. Detta team arbetar tillsammans med förskolorna för att utveckla en lärmiljö som främjar utveckling och välbefinnande hos de allra yngsta barnen.

Elevhälsans medicinska insats - skolsköterskor och skolläkare

Elevhälsans medicinska insats (EMI) består av skolsköterskor och skolläkare. De flesta insatser vi gör är individuella, men vi ger även råd och stöd till barn, vårdnadshavare och stöttar lärare och skola kring barns hälsa och utveckling. Vi erbjuder alla elever minst tre planerade hälsobesök jämnt fördelade under grundskoletiden och minst ett besök under gymnasietiden. Under hälsobesöket utför vi bland annat:

 • syn- och hörselkontroll
 • ryggundersökning
 • bedömer och utreder skolios
 • motoriska tester
 • samtal med ditt barn kring hälsa och levnadsvanor.

Vi värdesätter barnets åsikt och syn på sin hälsa och skolgång och strävar alltid efter att inkludera deras perspektiv. Vid behov erbjuder vi extra hälsobesök med kontroller, vilket alltid sker i samråd med vårdnadshavare. Besök till skolläkare samordnar skolsköterskan och görs från fall till fall efter bedömning.

Skolsköterskorna erbjuder vaccinationer till alla barn enligt det Svenska nationella barnvaccinationsprogrammet Länk till annan webbplats.

Vi hjälper också till och kompletterar med vaccin till de barn som saknar fullt vaccinationsskydd. Skolsköterskorna kan också hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser och bedömningar vid olyckor som sker under skoltid.

Skolkurator

Kuratorn ska främja en positiv lärmiljö och har en central roll i att säkerställa att eleverna upplever lärmiljön som inkluderande, meningsfull och hanterbar. På individnivå innebär detta att genomföra olika typer av samtal, inklusive stöd-, motivations- och krissamtal. Kuratorn ansvarar även för utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer, särskilt relaterade till skolsituationen.

En specifik del av kuratorsarbetet handlar om att genomföra skolsociala utredningar som en del av processen inför mottagande i anpassad grund- och gymnasieskola. Denna utredning utgör en integrerad del av skolformsutredningen och hjälper till att kartlägga och förstå de sociala och emotionella aspekterna som kan påverka en elevs skolmiljö. Genom att genomföra dessa utredningar bidrar kuratorn till att skapa individuellt anpassade lösningar för elever som behöver extra stöd.

Specialpedagogiskt perspektiv - specialpedagoger

Specialpedagoger arbetar tillsammans med alla kommunala förskolor och skolor för att alla barn och elever ska utvecklas och må bra utifrån sina behov. Det kan exempelvis innebära att:

 • arbeta med kompetensutveckling och handledning till personal
 • ge råd om material och metoder utifrån aktuell forskning
 • medverka i och genomföra kartläggningar och bedömningar inom olika specialpedagogiska områden (gäller ej förskola)
 • samarbeta med andra verksamheter som verkar för barnens bästa
 • observera, utvärdera, analysera och utveckla metoder och arbetssätt
 • arbeta övergripande för att alla barn i Flens kommun får en likvärdig utbildning oavsett förskola/skola

En viktig del i specialpedagogens arbete är att arbeta för att barnen och eleverna, utefter ålder och mognad, blir delaktiga i beslut och frågor som rör dem.

Logoped

Logopeden samarbetar nära och på liknande sätt som specialpedagogerna inom verksamheten. Huvudsakligen riktar logopeden sitt arbete mot kommunens förskolor för att öka kompetensen inom områden som kommunikation, lek, samspel samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Logopeden fungerar som ett stöd för rektorer och pedagoger, och arbetar för att säkerställa långsiktiga och effektiva arbetssätt som främjar en trygg och utvecklande vistelse för alla barn på förskolan. Det är viktigt att understryka att logopeden inte genomför utredningar med målet att ställa diagnoser inom området språk och kommunikation.

Skolsamordnare

Skolsamordnaren arbetar i den Centrala barn- och elevhälsan som ett stöd till de kommunala grundskolorna i Flens kommun. Skolsamordnaren ska i sin roll arbeta för tidiga samordnade insatser mellan grundskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Detta innebär att vid behov vara en länk mellan verksamheterna, familjen och personalen i grundskolan. Målet är att hjälpa familjen på bästa sätt när ett flertal verksamheter är involverade runt barnet och när skolnärvaron har påverkats negativt.

Skolsamordnaren arbetar även som ett stöd till de kommunala grundskolorna vid behov av Samordnad Individuell Plan (SIP) och vid Vardagsnära Insatser i Tidig Samverkan (VITS) för ett barn. En SIP innebär att vårdnadshavarna, barnet, skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården deltar i ett och samma möte för att gemensamt skapa en samordnad plan utifrån barnets behov. VITS innebär att en verksamhet (skolan/socialtjänst/habilitering/Barn- och ungdomspsykiatrin/Barnavårdscentralen), utifrån vårdnadshavarens samtycke, önskar att gemensamt diskutera en frågeställning om ett barn. Forumet är endast till för personal men vårdnadshavare ska få en återkoppling av mötet efteråt.

SIP: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/ Länk till annan webbplats.

Central studie och yrkesvägledning

Alla barn i grund- och gymnasieskolan har rätt till studie- och yrkesvägledning. Vägledning bedrivs i tre olika delar och omfattar undervisning, information och samtal. I Flens kommunala skolor finns lokalt anställda studie- och yrkesvägledare (också kallat för SYV), och inom elevhälsan finns centralt anställd vägledare.

På denna nivå arbetar den centrala studie- och yrkesvägledaren för hela skolorganisationen. Det kan också involvera samarbete med skolledningen och lärarna för att säkerställa att vägledningen integreras väl i skolans övergripande verksamhet och stöder alla elever på ett effektivt sätt.

Centralt anpassad insats (CAI)

För att möta upp elever som är i behov av omfattande extraordinära samt komplexa stödåtgärder, finns stöd för skolan att tillgå via centralt anpassade insatser, CAI.

Centralt anpassade insatser är för elever som har svårigheter inom fler områden än de som uppenbarar sig i skolan. En redan utarbetad samverkan med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringen är en förutsättning för insatserna, som sker i tät samverkan med elevens hemskola och utbildningen följer grundskolans läroplan.

Stenhammarskolan F-3

Åza Falk
Tel: 0157-43 02 55
aza.falk@edu.flen.se

Stenhammarskolan 4-6

Cecilia Wattenström
Tel: 0157-43 02 41
cecilia.wattenstrom@edu.flen.se

Stenhammarskolan 7-9

Pia Grenhoff
Tel: 0157-43 02 42
pia.grenhoff@edu.flen.se

Kyrkskolan, Bruksskolan

Elisabeth Berglund, medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska.
Tel: 0157-43 02 40
elisabeth.berglund@edu.flen.se

Bettna skola, Malmaskolan

Ola Köhler
Tel: 0157-430243
ola.kohler@edu.flen.se

Prins Wilhelmgymnasiet, Kompassen

Niklas Lindholm
Tel: 0157-43 02 58
nicklas.lindholm@edu.flen.se

Stenhammarskolan

Pontus Hock
Tel: 0157-43 02 44
pontus.hock@edu.flen.se

Madeleine Bengtsson
Tel: 0157-43 02 33
madeleine.bengtsson@edu.flen.se

Bettnaskolan, Bruksskolan, Kyrkskolan, Malmaskolan,

Ann- Sofie Pålmyr
Tel: 0157-43 02 34
ann-sofie.palmyr@edu.flen.se

Prins wilhelmgymnasiet

Milla Gustavsson
Tel: 0157-43 02 35
milla.gustafsson@edu.flen.se

Stenhammarskolan

Gabriella Boström
Tel: 0157-43 02 39
gabriella.bostrom@edu.flen.se

Mikael Möller
Tel: 0157-43 02 45, mobil: 070-760 28 26
mikael.moller@edu.flen.se

Bettnaskolan, Bruksskolan, Kyrkskolan, Malmaskolan.

Ellinor Ohliv
Tel: 0157-43 02 48
ellinor.ohliv@edu.flen.se

Verksamhetschef central barn- och elevhälsa

Carolina Eriksson
Tel: 0157-43 02 30
carolina.eriksson@edu.flen.se

Administratör central barn- och elevhälsa

Linda Blomberg
Tel: 0157-43 02 31
linda.blomberg@edu.flen.se

Skolsamordnare

Josefina Blas
Tel: 0157-43 02 56
josefina.blas@edu.flen.se

Central studie- och yrkesvägledare

Lina Nettelbladt
Tel: 0157-43 02 46
lina.nettelbladt@edu.flen.se

Logoped

Anna Winbäck
Tel: 0157- 43 02 37
anna.winback@edu.flen.se

Skolpsykolog

Magnus Parnestedt (föräldraledig)

Skolläkare

Daniel Mella (kontakt tas genom skolsköterska)

Gemensamt telefonnummer till pedagogerna: 072-1662574

Maarit Cooper, legitimerad pedagog
E-post: Maarit.Cooper@edu.flen.se

Anna Natanaelsson, legitimerad pedagog
E-post: Anna.natanaelsson@edu.flen.se

Andreas Einer, hälsopedagog
E-post: Andreas.Einer@edu.flen.se

Patrik Pettersson, socialpedagog
E-post: patrik.pettersson@edu.flen.se

Sophie Strid, socialpedagog
E-post: sophie.strid@edu.flen.se

Emelie Widell, socialpedagog
E-post: Emelie.Widell@edu.flen.se

Ida Falk, socialpedagog
E-post: ida.falk@edu.flen.se

Kontaktuppgifter

 • Kontaktcenter

  Telefonnummer: 0157-43 00 00

  Öppettider:
  Måndag - torsdag klockan 07.45–16.30, Fredagar klockan 07.45–16.00

  Besöksadress: Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

Elevhälsa
Barn
Hälsa
Barnhälsa

Sidan uppdaterad: 2024-02-16

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

två vuxna och ett barn ute i naturen och barnet äter glass

Stöd till individ & familj

Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa till med råd, stöd och behandling för barn, unga och vuxna.

Nova stödboende

Familjestöd

Stöd till barn, ung och familj

bild på biljardköer och biljardbollar

Fritidsgårdar i Flens kommun

Här hittar du information om kommunens olika fritidsgårdar, där alla ungdomar från årskurs 6 till och med tjugo år välkomna.

Fritidsgård

Skjortan

Aktivitetshuset skjotan

Fritidsgårdar

Tjej med downs syndrom rockar sockorna 

Anpassad grundskola

Här hittar du information om den anpassade kommunala grundskolan, för barn med en intellektuell funktionsnedsättning.

Anpassad grundskola

Anpassad skola för funktionsnedsatta barn