Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Senaste uppdateringen om skola och förskola

Här kan du läsa mer om budgetbesparande förändringar inom barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen och om Kyrkskolans framtid. Frågorna behandlas separat i olika politiska beslutsprocesser.

barn med pärlplattehjärta

 • Den 4 mars 2024 fattades beslut i Kommunfullmäktige, protokoll justeras och publiceras den 7 mars.

 • Beslutet att behålla en F-6-skola vid Kyrkskolan i Mellösa enligt första att-satsen i tidigare kommunfullmäktigebeslut – att fullfölja kommunfullmäktigesbeslut om fortsatt skolverksamhet vid Kyrkskolan i Mellösa, väntar nu på att vinna laga kraft, 29 mars.

  Kommunfullmäktige har även beslutat att:

 • ge uppdrag till Flens kommunfastigheter AB (FKAB) att ta fram underhållsskulden för Kyrkskolan och kostnadsberäkna en varsam och kostnadseffektiv renovering där endast de mest nödvändiga åtgärderna genomförs för att bedriva skolverksamhet. Återkoppling ska ske till kommunfullmäktige för beslut, senast juni 2024. Återkopplingen ska även innefatta tidsram för färdigställande.

 • ge uppdrag till Flens Kommunfastigheter AB att påbörja förhandlingar med markägaren (Svenska kyrkan) om köp av det arrenderade markområdet vid Kyrkskolan och återrapportera till kommunstyrelsen som sedan tar beslut om eventuellt köp.

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden har haft nämndsammanträde den 14 mars, där följande beslutades:

 • Fritidsgårdar och fritidsklubbar integreras organisatoriskt inom skolorganisationen under respektive rektor, med samlokalisering där det är möjligt.

 • Överkapacitet i förskoleorganisationen minskas genom en avveckling av Brogetorps förskola och ett hus på Sjögårdens förskola. Barn som är placerade i berörda verksamheter, kommer att erbjudas plats i någon av de övriga förskolorna i tätorten Flen.

 • Naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet på Prins Wilhelmgymnasiet avvecklas.

 • En utredning görs av barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen angående införande av faktisk lokalhyrekostnad för fristående verksamheter inför budget 2025.

 • För att undvika en sänkning av barn- och elevpeng föreslår barn-, utbildnings- och kulturnämnden att:

 • Kommunstyrelsen ska föreslå för kommunfullmäktige att en tilläggsbudget på 17,1 miljoner kronor ska tilldelas barn-, utbildnings- och kulturnämnden för 2024.


Med anledning av ovanstående:

 • I och med att verksamheterna har fått en ny budget att förhålla sig till, kommer ett arbete med att skapa åtgärdsplaner för att få budgeten i balans att påbörjas direkt. Alla verksamheter behöver ställa om efter de resurser som finns.

 • Förvaltningskontoret har påbörjat flytt till lokaler i Stenhammarskolan för att minska överkapacitet.

 • När det gäller beslutade åtgärder så kommer berörda medarbetare, elever och vårdnadshavare att få information om hur och när dessa beslut ska verkställas löpande via ansvariga chefer.


Mer information om hur arbetet fortsätter delges när protokollet justerats den 23 mars.

Taggar:

skolfrågan
skola
förskola

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll