Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Klagomålshantering enligt skollagen

Enligt skollagen (4 kap. 8 § och 25 kap. 8 §) har du rätt att framföra synpunkter och klagomål på din förskola, pedagogiska omsorg eller skola.

Klagomålshantering inom Flens kommuns förskolor och skolor

Om du som elev, vårdnadshavare eller annan person har synpunkter på verksamheten, vill vi gärna få veta det. Så här gör du:

  1. Direkt kontakt: Försök i första hand att ta upp klagomålet direkt med den berörda personalen.
  2. Kontakt med rektor: Om du inte får en lösning, kontakta den ansvarige rektorn. Kontaktuppgifter hittar du på respektive förskolas eller skolas hemsida. Rektorn tar emot ditt klagomål och du får besked inom sju arbetsdagar om hur ärendet kommer att hanteras.
  3. Kontakta huvudmannen: Om problemet inte löses på skolnivå, kan du vända dig till Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen i Flens kommun. Du får återkoppling inom tio dagar.
  4. Skolinspektionen: Som sista utväg kan du kontakta Skolinspektionen, som har tillsynsansvar för skolverksamhet och kommunala förskolor.

Om ditt klagomål gäller en friskola, ska du vända dig direkt till friskolan. Kommunen ansvarar för tillsyn av fristående förskolor, men inte fristående skolor.

Annan huvudman för förskolan eller skolan?

Enligt skollagen är alla huvudmän skyldiga att ta emot och behandla klagomål. Detta gäller både kommunala och fristående huvudmän och omfattar hela skolväsendet.

Kortfattat innebär bestämmelserna följande:

  • Huvudmännen ska informera föräldrar och andra berörda om hur man gör för att klaga på verksamheten.
  • Om klagomålen visar på brister i verksamheten, ska huvudmannen åtgärda dessa.
  • Huvudmannen bestämmer själv hur klagomålshanteringen ska organiseras, men det måste finnas skriftliga rutiner som visar hur klagomål ska hanteras och vem som ansvarar för att ta emot dem.

Klagomål skickas till: buk@flen.se

Taggar:

Utbildning
klagomålshantering enligt skollagen

Sidan uppdaterad: 2024-05-15

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll