Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Praktisk information om
PW-gymnasiet

Här hittar du praktisk information såsom regler, läsårstider, betyg och frånvaroanmälan.

Det finns olika sätt att anmäla frånvaro:

 • Ring 0515 - 77 73 12 . Endast heldagsfrånvaro. Vänligen ha elevens 10-siffriga personnummer redo. (TF-nummer fungerar inte). Observera att frånvaroanmälan måste ske före 12.00 för att den ska gälla dagens datum. Det behövs inget vårdnadshavarkonto i Skola24 för att använda tjänsten. Det enda som behövs är en knapptelefon.

 • Logga in på mobilappen eller webbsidan för Skola24. Både heldagsfrånvaro och del av dag kan registreras. Konto i Skola24 behövs.

Kom ihåg att sjukanmälan görs för en dag i taget!

Länk till kommunens e-tjänster Länk till annan webbplats.

 • Ledighetsansökan görs via Skola24.
 • Om eleven behöver ledigt från skolarbetet för enskilda angelägenheter kan sådan ledighet beviljas av mentor för högst tre dagar per termin.
 • Om särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja ytterligare ledighet.
 • Vid ledighetsansökan tas hänsyn till elevens sammanlagda frånvaro samt studieresultat.
 • Eleven ansvarar själv för att ta kontakt med berörda lärare för att ta reda på vad som ska göras som ”hemuppgift”.
 • Detta ska göras före ledigheten.
 • Skolan beviljar eller avstyrker ledighet grundat på studieresultat, tidigare frånvaro samt orsak till den begärda ledigheten.
 • Om skolan avstyrker ledighet är lärarna inte skyldiga att ställa upp med extra uppgifter, prov eller liknande.
 • Elev/målsman tar själv ansvar för de konsekvenser ledigheten kan medföra.
 • Normalt sett beviljas inte ledighet för semesterresor.
 • Läkar- och tandläkarbesök ska förläggas till lektionsfri tid.
 • Ledighet beviljas endast i de fall då detta inte är möjligt.
 • Körskoletid får inte planeras till lektionstid.
 • Skoltid får endast användas för riskutbildningarna samt uppkörning och ska meddelas i god tid till mentor.

 • Skolan är låst under hela skoldagen och elever behöver använda tagg för att komma in på skolan.
 • Alla elever får låna en elevtagg från skolan som fungerar vid skolans huvudentré vid Violentorget och ingången bredvid Flens Bibliotek.
 • För att komma in i skolan, håller man taggen mot dosan vid entrédörren och trycker koden.
 • Taggen är personlig och får inte lånas ut till andra.
 • Elever som vistas i skolan är endast elever som studerar på skolan, dvs inga utomstående får vistas i eller komma in i skolan.
 • Släpper man in utomstående eller lånar ut sin tagg vidtas disciplinära åtgärder i enlighet med Skollag 5 kap 6 §.
 • Detta kan leda till skriftlig varning eller avstängning.
 • Tappar en elev bort sin tagg så får eleven en ny tagg från vaktmästaren, men skolan tar en administrativ avgift på 100 kr.

 • Skolan tillhandahåller låsbara elevskåp anpassade för hänglås.
 • Som elev på skolan ansvarar du för att använda ett hänglås med hög säkerhetsklass.
 • Elevskåpen tillhör skolan.
 • Om skolan misstänker att en elev förvarar något som kan störa ordning och säkerhet i sitt elevskåp - och eleven vägrar att på begäran öppna skåpet - har skolan möjlighet att öppna skåpet och därefter ersätta eleven för skador på låset.
 • Skåpen ska tömmas inför sommarlovet.

Tabell över läsårstider

Vårterminen 2024

2024-01-10 - 2024-06-05

Lovdagar

Höstlov v 44


Sportlov v 8


Lovdag 2024-03-15


Påsklov : 2024-04-01 - 2024-04-05


Lovdag: 2024-05-10


Lovdag: 2024-05-20

Höstterminen 2024

2024-08-19 - 2024-12-20

Vårterminen 2025

2025-01-13 - 2025-06-13

Lovdagar

Höstlov v 44


Sportlov v 8


Påsklov : 2025-04-22 - 2025-04-25


Lovdag: 2025-05-02


Lovdag: 2025-05-30

 

 

 • Betyg sätts efter avslutad kurs och meddelas eleven senast två veckor efter kursens slut.
 • Betygssättningen görs utifrån de nationella betygskriterierna.
 • Skriftliga prov utgör endast en del av betygsunderlaget.
 • Lika viktigt vid betygssättningen är inlämningsuppgifter, lektionsaktivitet, seminarier, muntliga redovisningar m.m.
 • Vid vårterminens slut skickas betygen hem.
 • Elevens betyg samlas i en betygskatalog.
 • Om eleven behöver sitt betyg kan ett utdrag ur betygskatalogen göras.
 • Elev som erhållit godkänt betyg på en kurs har enligt gymnasieförordningen inte möjlighet att tentera för högre betyg så länge han/hon är inskriven i gymnasieskolan.
 • Om en lärare på grund av elevens frånvaro saknar underlag för en bedömning av elevens kunskaper ska betyg inte sättas.

Elevhälsa

Elevhälsans olika roller:

Skolkurator

 • Skolkuratorns arbete handlar om att vara observant på att elevern uppfattar lärmiljön inkluderande, meningsfull och hanterbar ur ett salutogent perspektiv.
 • Skolkuratorns kompetens i socialt arbete innebär att utifrån en helhetssyn kunna analysera, förstå och arbeta med sociala processer på individ-, grupp- och organisationsnivå.
 • Skolkuratorn ska verka för att skapa en större medvetenhet på skolan kring relevanta sociala och juridiska frågeställningar på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå.
 • I skolkuratorns uppdrag ingår enligt lag att inför mottagande i grund- och gymnasiesärskola genomföra en skolsocial utredning som en del av en fördjupad utredning.

Skolsköterska

 • Elevhälsans medicinska insats på skolan består av skolsköterska och skolläkare.
 • Vi har som mål att alla elever ska må bra!
 • Vi ska främst verka förebyggande men vi erbjuder också enklare sjukvård.
 • Vi har även öppna mottagningar för spontanbesök.
 • Som elev erbjuds du minst ett hälsobesök på gymnasiet.
 • Dessutom kan du erbjudas undersökning av syn, hörsel och andra begränsade kontroller.
 • Vaccinationer erbjuds enligt det nationella vaccinationsprogrammet.
 • Du har också möjlighet att få hjälp av elevhälsans medicinska insats för enkla sjukvårdsinsatser och för att få råd och stöd i psykosociala frågor.

Specialpedagogiska insatser

 • Speciallärarens och specialpedagogens roll i elevhälsan är att bedöma om det finns inlärningssvårigheter, dyslexi eller andra bakomliggande pedagogiska orsaker som en bidragande del till att eleven inte fungerar i skolan.
 • Genom kontakter med undervisande lärare, samtal och tester får specialläraren och specialpedagogen en uppfattning om elevens starka och svaga sidor i undervisningen.
 • Utifrån en helhetsbild av elevens skolsituation kan sedan specialläraren och specialpedagogen lägga upp ett åtgärdsprogram för att stötta eleven i undervisningen.
 • I förebyggande syfte kan vid behov elever screenas i läs- och skrivförmåga genom skolans specialpedagogiska team.
 • Information om tidigare svårigheter och vidtagna åtgärder bör ges av avlämnande skola vid överlämnandekonferensen då eleven lämnar grundskolan för övergång till gymnasiet.
 • Genom vetskap om elevens svårigheter och om resurser sätts in på ett tidigt stadium kan många misslyckanden och studieavbrott undvikas.

Studie- och yrkesvägledare

 • Arbetar med elevers studie- och yrkesval genom vägledningssamtal i grupp och enskilt.
 • För att eleven ska få kännedom om sig själv och kunskap om vilka alternativen är för att kunna göra ett väl övervägt val utifrån sina egna förutsättningar och önskemål.
 • Studie- och yrkesvägledaren finns som en resurs och ett stöd för mentorer och lärare vid elevens individuella studieplanering och hjälper till att finna lösningar vid studieproblem för eleven.
 • Studie- och yrkesvägledaren ger tillsammans med skolsköterskan medicinsk studie- och yrkesvägledning till elever med allergier, eksem, astma, ryggproblem eller olika former av funktionsnedsättningar.

Elevhälsoteam

 • Enligt 2 kap. 25 § skollag (2010:800) ska det finnas en elevhälsa på skolor och detta gäller även gymnasieskolor.
 • Inom elevhälsan ska det ingå insatser som är medicinska (skolsköterska och skolläkare), psykologiska (skolpsykolog), psykosociala (skolkurator) och specialpedagogiska (specialpedagog eller speciallärare).
 • Elevhälsan ska först och främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
 • Det är också en del av elevhälsans arbete att stötta eleverna i deras utveckling mot utbildningens mål.
 • Det görs även hälsokontroller genom elevers skolgång.
 • På gymnasieskolan ska alla elever erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll och detta görs av skolsköterskan.
 • Skolans elevhälsoteam träffas varje vecka och där ingår rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog samt speciallärare.
 • Kontakt med skolpsykolog eller skolläkare sker genom skolsköterska.

Introduktionssamtal

 • Hålls med varje elev (mentor).
 • Syftar till att lära känna eleven och diskutera:
 • Bakgrunden till elevens val och elevens val av estetisk verksamhet och eventuellt språk 2.
 • Funderingar kring syftet med studierna.
 • Studievana och studieteknik.
 • Medicinska förhållanden som kan påverka studieplaneringen.
 • Andra förhållanden i elevens situation som kan tänkas påverka studiearbetet eller studieplaneringen.

Ämnesläraren uppgift

 • Ämneslärare ska informera mentor om elevens studiesituation.
 • När det uppstår problem i ämnet måste åtgärdsplan upprättas.
 • Därför är det viktigt att ämnesläraren ger information om studiesituationen så att mentor kan upprätta åtgärdsplan.

Utvecklingssamtal (elev/vårdnadshavare-mentor)

 • Mentor för korta anteckningar inriktade på vilka beslut som tas.
 • Utvecklingssamtal hålls med varje elev minst en gång per termin.

Mentorsträff

 • Regelbundet – varje vecka – hålls mentorsträffar alt. klassråd.

Elevvårdssamtal (mentor)

 • Vid elevvårdssamtal för mentor anteckningar om vilka åtgärder som vidtas, så som kontakter med målsman, elev, ämneslärare, arbetslag mfl.

Uppföljningssamtal

 • Hålls med varje elev en gång per termin (mentor).
 • Upplevelsen av skolsituationen.
 • Studieresultat, betyg, APU-betyg.
 • Kontroll över poäng och när kurser tar slut (gå igenom individuella studieplanen).
 • Frånvaro.
 • Information om individuellt val till åk 2.
 • Utvärdering av studieval.

Individuell studieplan (mentor genomgång)

 • Individuell studieplan görs för varje elev.

Olovlig frånvaro: eleven (mentor)

 • Vid olovlig frånvaro måste mentor ha ett samtal med eleven om orsaken till frånvaron.
 • Vid upprepad olovlig frånvaro måste mentor göra en utredning.
 • Visar eleven ingen förändring efter två veckor måste vårdnadshavare (omyndig elev) informeras och efter ytterligare två veckor kallas till EVG (se kallelse vid EVG).

Omprov

 • Om elev blivit underkänd på prov ges möjlighet till omprov.
 • Tiden mellan ordinarie prov och omprov bör vara minst två veckor för att eleven ska hinna inhämta de kunskaper som saknats vid första provtillfället.
 • Undervisande lärare avgör om omprov är nödvändigt eller om kunskaperna kan testas på annat sätt.

 • En elev som erhållit ett icke godkänt betyg på hel kurs kan anmäla sig för prövning.
 • Eleven anmäler sig till undervisande lärare.
 • Prövning sker på hela kursen.
 • Prövningarna sker i augusti, juni och januari.

 • En elev med påtagliga studiesvårigheter kan enligt skollagen beviljas reducerat program. Efter samtal med mentor och studievägledare tas beslutet av rektor.
 • Elev med goda studieförutsättningar kan välja att utöka sitt program i mån av plats.

Övrig samlad information

APL - arbetsplatsförlagt lärande

 • Om du läser på något av de yrkesinriktade programmen kommer du sammanlagt att arbeta ca 1250 timmar, fördelade över årskurs 1, 2 och 3 ute på arbetsplatser.

Bokade möten

 • Behöver man träffa ledning, expedition, lärare, skolsköterska, kurator eller annan personal som arbetar inom skolan bokas tid med dessa genom att kontakta dem via e-post.

Föräldrakontakt

 • Förälder/vårdnadshavare mejlar för att komma i kontakt med respektive mentor eller undervisande lärare.

Gymnasiearbetet

 • Arbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform.
 • Arbetet syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett program eller en studieinriktning.
 • Gymnasiearbetet görs i årskurs 3.

Individuellt val

 • Du gör ditt individuella val under vårterminen.
 • Vilka kurser som erbjuds finner du i skolans katalog för individuella val som delas ut i samband med valinformationen.

IT-policy och e-postadress

 • Varje elev får ett eget datakonto med tillhörande mejladress.
 • Skolan tillhandahåller datorer för studier och om du som elev behöver hjälp med inloggningsuppgifter eller dator (Chromebook Datorer) mailar du jonny.bjork@edu.flen.se eller besöker vår support som erbjuds tis- torsdagar kl. 9.30-10.10 på plan 500.
 • Skolan använder den webbaserade lärportalen UNIKUM tillsammans med webbaserade verktyg i Google Suite For Education där delar av undervisningen sker i form av sk. Classrooms eller kursrum för de olika kurserna.
 • Skolan har också en ständigt uppdaterad hemsida samt egna Facebook - och Instagramkonton.

Litteratur

 • Läromedel på gymnasieskolan lånas.
 • Förlorad bok ersätts av eleven.

Matservering

 • Vi ber alla respektera sin schemalagda mattid.
 • Matsalen är mycket hårt belastad under lunchen.
 • Lunch äter du i “Matgrottan” som finns vid Stenhammarskolan.
 • Det är viktigt att du äter på din schemalagda tid så att alla får plats.
 • Läs mer om Mat och måltider i skolan på kommunens hemsida.

Rökning

 • Rökning är enligt lag förbjuden i skolans lokaler. Elev som inte respekterar rökförbudet får brev om detta.

Försäkringar

Eleverna omfattas av den försäkring som kommunen tecknar i försäkringsbolaget Svedea. Försäkringen är en heltidsförsäkring (skoltid och fritid) och gäller under hela skolåret. Du kan läsa mer om försäkringen på Flens kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

 • Prins Wilhelmgymnasiet

  Telefonnummer: 0157- 43 05 03, Kontaktcenter: 0157-43 00 00

  Besöksadress: Violentorget 5, 642 37 Flen
  Leveransadress: Violentorget 7, 642 37 Flen

Taggar:

Utbildning
prins wilhelm gymnasiet
gymnasium

Sidan uppdaterad: 2024-06-07

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll