Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Frågor och svar om barn-, utbildnings- och kulturnämndens budget

Här kan du få svar på frågor som berör budget relaterat till barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen.

Frågor och svar

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen har hamnat i ekonomisk obalans på grund av att flera verksamheter redan inför budgetåret 2022 hade färre barn och elever. Trots detta har förvaltningen inte lyckats anpassa verksamheten tillräckligt mycket i relation till de minskade intäkterna, vilket har skapat en ekonomisk obalans. Detta resulterade i att år 2023 inleddes med ett underskott eftersom enheterna inte hade genomfört anpassningen i tillräckligt stor utsträckning.

Befolkningsprognosen, tillsammans med antalet tillgängliga förskole- och skolplatser i det aktuella området, utgör en viktig faktor för planeringen. En annan avgörande faktor är skolans förmåga att erbjuda likvärdig undervisning utan att det påverkar eleverna negativt på andra skolor. De föreslagna skolorna och förskolorna är i behov av renovering, vilket innebär att kostnaderna för dem förväntas öka under 2024 om de bevaras i nuvarande skick.

Barnkonsekvensanalyser kommer att genomföras i enlighet med en noggrant planerad tids- och aktivitetsplan. Dessa analyser, tillsammans med risk- och konsekvensanalyser, kommer att fungera som grund för den fortsatta planeringen och hur vi implementerar de förändringar som Barn-, utbildnings- och kulturnämnden har beslutat om.

Det beror på att barn- och elevunderlaget minskat. Flens kommun har länge haft en ganska hög lokalkostnad per elev och den har ökat i takt med att barn- och elevunderlaget minskat.

Ett lågt antal barn och elever påverkar ekonomin för förskolan och skolan eftersom finansieringen sker genom skolpeng per barn och elev. På enheter med få elever kan kostnaderna för personal, lokaler, elevhälsa, städning, och andra faktorer vara större per elev jämfört med skolor med större elevunderlag. Dessutom är det utmanande att skapa och upprätthålla en effektiv organisation när enheten är liten. Detta kan innebära att ekonomin blir mindre hållbar och att det blir svårt att tillhandahålla de resurser och tjänster som behövs för en kvalitativ undervisningsmiljö.

Den minskade efterfrågan på förskola, fritidshem/fritidsklubb och skola beror på att det finns färre barn i behov av dessa tjänster. Den huvudsakliga orsaken till det minskade underlaget är det faktum att det föds färre barn, och den nedåtgående trenden i barnafödandet har fortsatt under de senaste åren. Barnafödandet är nu det lägsta på över 50 år.Prognoser antyder att elevantalet förväntas fortsätta att minska under de kommande åren med hänsyn till den nuvarande demografiska utvecklingen.

Förändringar i barn- och elevunderlaget är inte en utmaning som enbart påverkar Flen, utan är också något som andra kommuner står inför. I Linköping, till exempel, har åtgärder föreslagits, inklusive stängning av elva förskolor och tre grundskolor under 2023. Likaså har Norrköping föreslagit avveckling av fem förskolor och fem grundskolor för 2023/2024 som en reaktion på det minskade barn- och elevunderlaget. Detta indikerar att flera kommuner kämpar med liknande utmaningar och överväger åtgärder för att anpassa sig som en följd av det minskade barn- och elevunderlaget.

Förvaltningen kommer att genomföra vissa åtgärder som inte kräver politiska beslut. Nedan kan du läsa mer om vilka det är.

Skolskjutsavtal

  • Ett nytt avtal för skolskjuts har ingåtts, vilket leder till en kostnadsminskning på 1 miljon kronor under hela 2024.

Barnomsorgsavgift

  • Justeringar av barnomsorgsavgiften har genomförts under 2023, vilket förväntas öka intäkterna med 1 miljon kronor jämfört med 2023.

Uppsagd lokal för bibliotek i Flen centrum

  • Avtalet för bibliotekets lokal i Flen centrum har sagts upp, vilket innebär att lokalen avvecklas inför 2025.

Samordning av verksamheter på Stenhammarskolan

  • Förvaltningskontoret för Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen, central elevhälsa och den interkulturella enheten kommer att samordnas på Bildningscentrum Stenhammar. Detta frigör ytor, inklusive i Stadshuset, och minskar de totala kostnaderna för grundskolans lokaler. Åtgärden är i linje med Kommunfullmäktiges beslut om att minska lokalytan per elev till 8-12 kvm.

Budgetreserver

  • Budgetmässigt har det tidigare år nyttjats reserver för att hantera bland annat löneöversyner och demografiska förändringar. Från 2024 minskas dessa reserver och ersätts av en buffert för att hantera demografiska förändringar.

Taggar:

skolfrågan
skola
förskola

Sidan uppdaterad: 2024-03-15

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll