Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Hantering av växtskyddsmedel

På denna sida kan du läsa mer om integrerat växtskydd, ett sätt att bekämpa ogräs, vilket regelverk som gäller och vilka fördelar metoden har.

Vad menas med integrerat växtskydd?

Integrerat växtskydd handlar om att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp odlingen och användningen av växtskyddsmedel. Växtproblem kan förebyggas genom exempelvis variation i växtföljden, val av motståndskraftiga sorter, anpassad gödsling och bevattning och genom gynnande av nyttodjur.

Genom bevakning av utvecklingen i fält och prognosmodeller kan du göra rätt skyddsåtgärd vid rätt tidpunkt. Det är även klokt att lämna en ruta obehandlad i fält för att kunna se utvecklingen av ogräs och skadegörare som kan leda till en behandling med växtskyddsmedel.

Genom att behovsanpassa användningen av växtskyddsmedel använder man inte mer än vad som behövs. Med bekämpningströsklar, riskvärderingar och prognosmodeller kan du få hjälp att avgöra om en bekämpning är lönsam eller inte. Dosnycklar finns till hjälp vid bekämpning av ogräs i stråsäd. I vissa fall kan det vara lämpligt med biologisk eller mekanisk bekämpning.

Att följa upp hur väl bekämpningen har fallit ut är en viktig del av arbetet med integrerat växtskydd. Genom att lämna en obehandlad ruta kan man i efterhand se vilken effekt insatserna har haft. Det är också klokt att dokumentera i sprutjournal eller på karta hur väl en viss bekämpningsplan har fungerat på ett område, eller vart det finns särskilda problem med skadegörare eller misstänkt resistens.

För att få använda växtskyddsmedel med klass 1L och 2L krävs användningstillstånd. Medel med klass 3 får användas av alla, även privatpersoner. För att få användningstillstånd ska man ha klarat den utbildning som anordnas av Länsstyrelsen och ha fyllt 18 år. När du har blivit godkänd på kursen och fått ett utbildningsbevis kan du ansöka om användningstillstånd hos den länsstyrelse du genomförde kursen hos. Om det gäller behandling av enskilda plantor i skogsplantering ska ansökan om användningstillstånd lämnas till Skogsstyrelsen.

Behörigheten att få använda växtskyddsmedel med klass 1L och 2L ska förnyas vart femte år genom en fortbildningskurs.

Påfyllning och rengöring av spridningsutrustning, även traktorn, ska ske på en plats där inte yt- eller grundvatten kan förorenas eller någon annan miljöskada kan uppstå. Arbetsmomenten bör ske på biobädd, bevuxen åkermark eller på spolplatta med avloppet kopplat till sluten behållare eller gödselbehållare. Sköljvatten från invändig rengöring bör spridas över den eller de fält där växtskyddsbehandling utförts.

Det är viktigt att hålla ordentliga skyddsavstånd under påfyllning och rengöring av spridningsutrustningen. Till dagvattenbrunnar, dräneringsbrunnar, dricksvattenbrunnar, sjöar och vattendrag ska det vara minst 30 meter. Då biobädd eller tät platta med uppsamling används ska skyddsavståndet till brunnar och vattenförekomster vara minst 15 meter.

Påfyllning av spruta får inte ske direkt från vattendrag om inte separat pump används som bara används för att pumpa rent vatten. Det får inte finnas någon risk för att tillblandad vätska går baklänges ut i vattendraget.

Tänk på att underhålla sprutan väl samt att kalibrera den. Spruta som används på jordbruksmark ska funktionstestas minst vart tredje år och godkännas genom belut av Jordbruksverket innan den får användas.

Den som hanterar och använder växtskyddsmedel behöver vidta försiktighetsåtgärder och hålla skyddsavstånd till omgivningen. Nödvändig utrustning ska användas så att skyddsavstånden anpassas efter mark- och vindförhållanden. Ta också hänsyn till temperatur, bomhöjd, körhastighet, dos och omgivningens känslighet. Skyddsavståndet ska också anpassas till jordart, marklutning, medlets egenskaper och omgivningens känslighet. Bekämpningsmedel får inte spridas så det kan följa vattenrörelser i marken eller utmed markytan. Extra försiktighet krävs därför på lutande mark och på lätta jordar. Medlet ska bara hamna där det är avsett, på åkern. Kemiska växtskyddsmedel får inte spridas på naturbetesmarker och ängar.

Håll ett skyddsavstånd på minst:

  • 2 meter till öppna diken, dagvatten- och dräneringsbrunnar
  • 6 meter till sjöar och vattendrag
  • 12 meter till dricksvattenbrunnar

Utöver de fasta skyddsavstånden kan anpassade skyddsavstånd behöva hållas. Vattendrag, känsliga grödor, trädgårdar och växthus är exempel på känsliga objekt där du behöver hålla skyddsavstånd.

Ett bra hjälpmedel är Säkert växtskydds “Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd”. Att använda ”Hjälpredan” är ett krav för att få använda vissa preparat.

Spridning av bekämpningsmedel i klass 1L eller 2L ska dokumenteras av den som utför spridningen. Dokumentationen ska sparas i minst 3 år.

Av anteckningarna ska framgå:

  • Namn på den som har utfört spridningen.
  • Datum och tidpunkt spridningen.
  • Området för spridningen. Kan anges som fältnamn, skiftesnummer, karthänvisning eller liknande. Det ska vara tydligt för utomstående.
  • Syftet med spridningen. Ska anges som bekämpning av exempelvis insekter eller sniglar, tillväxtreglering, ogräsbekämpning, totalbekämpning eller liknande.
  • Preparatets namn, på samma sätt som det står på etiketten.
  • Vilken dos som har använts, i samma måttenhet som doseringen står angiven på medlets etikett.
  • Vilka fasta och anpassade skyddsavstånd som har hållits och till vilka objekt. Det går bra att hänvisa till exempelvis en karta där skyddsavstånden framgår.

Det är inget krav att anteckna temperatur, vindstyrka och vindriktning, men man behöver ta reda på det för att kunna bestämma vilka anpassade skyddsavstånd som behöver hållas till omgivningen. Vindhastigheten ska kunna bestämmas med en noggrannhet av ± 0,5 m/s.

När man sprider växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter behöver man dokumentera om det fanns blommande växter eller inte på det område där spridningen skett. Till blommande växter räknas både blommande gröda och annan blommande vegetation såsom ogräs.

Bekämpningsmedel med klass 1L och 2L får inte användas inom skyddsområden för vattentäkter utan att Samhällsbyggnadsnämnden först har givit tillstånd. En ansökan ska vara Bygg- och miljöavdelningen tillhanda 6 veckor innan beräknad bekämpning. Ansökan ska innehålla uppgifter om vilken eller vilka grödor som odlas, vilka preparat som ska användas, dos, tidpunkt för spridning, markens sammansättning, typ av jordbearbetning och dränering.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Växtskydd
Växtskyddsmedel

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll