Hoppa till huvudinnehåll

Tankstation biogas

På Änglundavägen i Flen, invid riksväg 55/57, ligger kommunens tankställe för biogas. Tankstället invigdes i slutet av januari 2022.

Flens kommun äger marken och tankstationen medan det är Sörmland Vatten som ansvarar för drift och underhåll på uppdrag av kommunen (via det kommunala bolaget Flen Vatten och Avfall). Finansieringen av anläggningen vilar på två ben, dels kommunens egen investering, dels på medel från Klimatklivet.

Flens kommun har en drivmedelsplan för att nå en fossilfri fordonsflotta inom koncernen till år 2030. Det handlar om att ställa om delvis till elfordon men även att bruka alternativa energikällor, exempelvis biogas och miljöklassad diesel.

I dagsläget (2021) har kommunkoncernen ungefär 140 bilar totalt varav 84 procent drivs av fossila bränslen. I och med att en tankstation för biogas nu etableras i Flen ska hälften av kommunkoncernens bilar på sikt bytas till biogasbilar och det ska även ställas krav på biogasbilar i transportupphandlingar.

Film från invigningen, producerad av BioDriv Öst.

Strategiskt mål

Flens kommun har som ett av fyra utpekade mål i Strategisk plan att sikta på en hållbar framtid i samverkan med omvärlden. Planeringen utgår från FN:s globala mål Agenda 2030 och genom att ställa om kommunens egen verksamhet och i dialog med andra påverka samhället i övrigt bedriver kommunen ett strategiskt och systematiskt hållbarhetsarbete.

Det är här tankstationen för biogas kommer in.

Energi- och klimatarbetet ska göra det lättare för både kommunen och invånarna att välja hållbara och klimatsmarta alternativ i vardagen. Kommunen har flera egna fordon som kan drivas på biogas och förhoppningar är att företagare och privatpersoner också ska se vinningen och möjligheterna när det snart finns en tankstation lokalt.

Biogas är ett bra sätt att ta hand om samhällets avfall eftersom biogas och biogödsel kan ersätta fossila produkter och på så sätt minska växthusgasutsläppen. Allra störst klimatnytta gör biogasen som fordonsgas genom att ersätta bensin och diesel, samtidigt som det ger minskade luftföroreningar i städerna. Genom biogödseln återförs viktiga näringsämnen till marken, kretsloppet sluts och resurskrävande handelsgödsel kan ersättas.

Om biogas

Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av biomassa och består till största delen av metan. Biogas används till produktion av värme och el eller som fordonsgas. Den kan också användas som råvara eller energikälla inom industrin.

Det vanligaste sättet att framställa biogas är genom rötning där mikroorganismer bryter ner avfall och annat organiskt material i syrefri miljö. Processen används för att behandla slam från reningsverk, matavfall, gödsel och olika restprodukter från exempelvis livsmedelsindustri eller jordbruket. I biogasanläggningen fås också en näringsrik rötrest som kan användas som ekologiskt biogödsel inom jordbruket.

Användningsområden fordon

En stor fördel med biogas är att det finns fordon inom många olika segment, såväl personbilar som lastbilar och bussar. Kollektivtrafiken har länge varit en stor och viktig användare av biogas, sedan gasbussar introducerades i början av 90-talet. För att få till lokal produktion av biogas behövs ofta en stor och stabil användare lokalt som kollektivtrafiken.

Genom att kyla ner biogasen till flytande form, så kallad LBG (Liquefied Biogas), uppnås betydligt högre energitäthet vilket exempelvis ger längre räckvidd för tunga fordon och möjlighet att även ersätta flytande naturgas, så kallad LNG. Biogas kan även användas för produktion av el och värme. I dagsläget är det vanligen mest kostnadseffektivt för större produktionsanläggningar och bäst ur miljösynpunkt att använda biogasen i transportsektorn.

Källa: biogasost.se

Företagsinformation

Vill du som företagare veta mer om omställningen till gasfordon?
Läs vårt informationsmaterial speciellt framtagen till företagare.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Josefin Smeds

Miljöstrateg

0157 - 43 00 44

Sofia Rutgård

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46