Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Lex Sarah & Lex Maria

Här hittar du information om anmälan enligt Lex Sarah och Lex Maria.

Vad är det för skillnad på Lex Maria och Lex Sarah?

En anmälan enligt lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom enligt patientsäkerhetslagen (2010:659). Anmälan ska vara Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillhanda snarast efter inträffad händelse.

Lex Sarah är ett samlingsnamn för de bestämmelser som rör anställdas skyldigheter att rapportera missförhållanden i en verksamhet.

Lex Maria

Vad innebär Lex Maria?

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria. Bestämmelser kring Lex Maria regleras av Patientsäkerhetslagen (2010:659). En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ska ske snarast efter inträffad händelse.

Vad menas med vårdskada?

Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall, som hade kunnat undvikas om åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. En allvarlig vårdskada innebär att patienten fått bestående skada, eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

  • En anmälan enligt Lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom.

  • Enskilda patienter och brukare, privatpersoner, anhöriga och allmänheten kan inte göra en anmälan enligt Lex Maria till IVO. I stället kan man lämna synpunkter eller ett klagomål på hälso- och sjukvården eller socialtjänsten som privatperson.

Lex Sarah

Lex Sarah berörs av lagarna socialtjänstlagen (SoL), och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I Lex Sarah ingår också en skyldighet för den som bedriver verksamheten, att efter att ha tagit emot en rapport:

  • utreda
  • dokumentera
  • avhjälpa eller undanröja missförhållandet, eller den påtagliga risken för ett missförhållande.

Den som bedriver verksamheten är också skyldig att snarast rapportera in händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), om händelsen bedöms som allvarlig. Skyldigheterna gäller i både kommunal och privat bedriven verksamhet.

Taggar:

Lex Sarah
Lex Maria

Sidan uppdaterad: 2024-07-15

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll