Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Psykiskt & socialt omhändertagande vid kris

POSOM är en beredskapsgrupp som träder in i samband med stora olyckor och katastrofer. Gruppen ska ge praktiskt stöd till människor som är drabbade.

Vad menas med POSOM och vad innebär det?

POSOM är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande och kan kallas in då samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Huvuduppgiften för gruppen är att försöka lindra akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa.

POSOM i Flen har en ledningsgrupp som består av medarbetare från socialtjänsten, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, Räddningstjänst, Svenska kyrkan och primärvården. Gruppens deltagare har en bred kompetens. Flera har utbildning och erfarenhet av krishantering, debriefing och socialt omhändertagande. Gruppen deltar kontinuerligt i utbildningar.

Till POSOM-gruppen finns ett antal resurspersoner knutna, bland annat socialsekreterare, personal inom kyrkan och landstinget samt personal från kommunens kostenhet.

Gruppens uppgift är att:

  • leda och samordna omhändertagandet vid stora olyckor och katastrofer
  • upprätta informations- och stödcenter vid behov
  • samverka med andra berörda organisationer.

Till sitt förfogande har ledningsgruppen ett antal stödpersoner som har till uppgift att:

  • stödja enskilda personer och familjer i det upprättade informations- och stödcentret
  • se till att enskilda personer och familjer får det fortsatta stöd de behöver.

Aktivering av POSOM-gruppen ska föregås av en stor olycka eller katastrof inom kommunen eller i övrigt där Flensbor är inblandade. Det ska finnas ett behov av psykosocialt stöd samt att den ordinarie organisationen inte bedöms vara tillräcklig.

Gruppen kan aktiveras av räddningstjänsten, sjukvården eller den operativa krisledningsgruppen.

Kontaktuppgifter

  • Beredskapssamordnare

    Nås på tel:
    0157-43 00 31

Taggar:

Psykiskt och socialt omhändertagande
POSOM

Sidan uppdaterad: 2023-09-25

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll