Hoppa till huvudinnehåll

Trygghetsboende

Ett trygghetsboende är ett boende för personer över 70 år, där lägenheter, gemenskapsslokal och utemiljö är tillgänglighetsanpassade. Trygghetsboendet ska ge förutsättningar för en trygg boendemiljö med ett socialt nätverk och möjlighet till gemensamma aktiviteter. Observera att trygghetsboende inte utförs i kommunal regi, ansökan sker som privatperson respektive fastighetsbolag.

I kommunen finns två trygghetsboenden, Kullagården i Bettna samt Hultvägen i Flen.

Boende i ett trygghetsboende är inte biståndsprövat. Om det finns eller uppstår behov av vård- och omsorgsinsatser som exempelvis matdistribution, hemtjänst eller andra insatser, ansöker den enskilde hos kommunens biståndshandläggare om bistånd.

Kriterier för trygghetsboende i Flens kommun

Trygghetsbostäder kan upplåtas som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller som bostadsrätt. Det år en person fyller 70 år har personen möjlighet att flytta till ett trygghetsboende. För sammanboende (gäller även syskonpar) eller makar gäller att minst en person fyller 70 år det år man flyttar in. När två personer är sammanboende och den ena personen avlider ska den efterlevande ha rätt att få bo kvar i trygghetsboendet. Hyresvärden ansvarar för kösystem och hyreskontrakt. Personer som har fyllt 65 år ska få placera sig i kö för en lägenhet i trygghetsboende. Det är inte tillåtet med andrahandsuthyrning eller inneboende i ett trygghetsboende.

Grundutformning

Trygghetsboendet ska ha en tillgänglig och trygg inne- och utemiljö. Trygghetsboendet bör vara placerat i närhet till allmänna kommunikationer och service som exempelvis dagligvaruaffärer och vårdcentral. Lägenheterna i ett trygghetsboende ska bestå av olika storlekar för att göra det möjligt både för ensamstående samt sammanboende att bo i trygghetsboendet.

I lägenheterna ska spisvakt eller timer för spisen finnas samt brandvarnare. Alla allmänna dörrar i byggnaden ska ha automtiska dörröppnare som är placerade tillgängligt även för rullstolsburna personer. Trösklar ska undvikas i byggnaden och dörrmåtten bör anpassas så det är möjligt att ta sig fram med rullstol. Om bygganden innehåller fler än ett plan ska det finnas hiss i samtliga trappuppgångar. Hissen ska minst rymma en rullstol. Om det finns gemensamma tvättstugor ska dessa finnas i samma byggnad som lägenheterna samt vara tillgängliga och användbara även för personer som är rullstolsbundna.Det bör gå att köra bil fram till entrén på byggnaden på ett tillgängligt och enkelt sätt för att underlätta för taxi och färdtjänst. Ute i närheten av byggnaden ska det finnas sittplatser och samtliga trappor både ute och inne ska ha ramper. I samma byggnad som lägenheterna finns i ska det finnas en gemenskapslokal.

För att vara ett trygghetboende i Flens kommun ska boendet även uppfylla funktionskraven i Boverkets byggregler (BBR) för byggnadens livslängd. Brandskyddet bör dimensioneras efter funktionsnedsattas förutsättningar. Vidare ska de dimensionerade måtten för trygghetsboende följa Boverkets allmänna råd, SS 914221, höjd nivå.

Seniorvärd

På trygghetsboendet ska det finnas en seniorvärd tillgänglig minst 2 timmar om dagen minst fem dagar i veckan. Seniorvärden har till uppgift att hålla kontakt med de boende och verka för att möjliggöra ett vardagligt socialt sammanhang som bygger på boendeinflytande. Seniorvärden kan hjälpa till och förmedla kontakter mellan boende och exempelvis frisörer, fotvård, matinköp och städbolag. Seniorvärden ska arbeta för samverkan med friviliggorganisationer och ideella föreningar.Seniorvärden är anställd och arbetsleds av hyresvärden som bedriver trygghetsboendet.

Gemenskapslokal

Centralt i ett trygghetsboende är gemenskapslokalen. Den ska vara tillgänglighetsanpassad även för rullstolsburna samt utformad och utrustad för att möjliggöra samvaro för de boende och andra äldre i kommunen. En viktig funktion för gemenskapslokalen är att det ska vara möjligt att äta mat och fika i lokalen och utrustning för detta krävs.  I direkt anslutning till gemenskapslokalen föreslås det finnas en tillgänglighetsanpassad uteplats som även rullstolsburna personer självständigt kan nå.Gemenskapslokalen ska vara minst 2 kvm/per lägenheter i storlek och lokalen ska finnas i samma byggnad som lägenheterna för att ha en hög tillgänglighet för de boende.

Gemenskapslokalen ska vara en samlingspunkt och skapa förutsättningar för samvaro och aktiviteter för alla äldre i kommunen.

Sidansvarig: Iris Pettersson
Senast uppdaterad: 2022-03-11 12:03:37