Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Överklaga beslut om skolskjuts, elevresor, rese- och inackorderingsbidrag

Här hittar du information om hur du överklagar ett beslut om skolskjuts, elevresor, rese- och inackorderingsbidrag. Observera att det är två olika instruktioner beroende på vad beslutet gäller.

Överklagande

Överklagande av beslut kan ske på två sätt:

1. Förvaltningsbesvär
2. Laglighetsprövning

Ärenden som överklagas genom Förvaltningsbesvär är:

 • Beslut om skolskjuts för elev som går i den av kommunen anvisade skolan
 • Beslut om skolskjuts för elev i anpassad gymnasieskola
 • Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasiet.

Ärenden som överklagas genom Laglighetsprövning är:

 • Beslut om skolskjuts för elev som går i vald skola, inte basplacering
 • Beslut om elevresor för elev i gymnasiet
 • Beslut om resebidrag för elev i gymnasiet.

Förvaltningsbesvär

Om du anser att ett beslut går emot vad du har ansökt om och du vill överklaga beslutet ska du skriva ett brev till Flens kommun. Kommunen gör en omprövning av beslutet förutsatt att överklagandet har kommit in i rätt tid.

Du skickar din överklagan (Förvaltningsbesvär) direkt till:

Skolskjuts
Flens kommun
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
642 81 Flen

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande:

 • Namn, adress, telefonnummer
 • Vilket beslut som överklagas
 • Vilka omständigheter du stödjer överklagandet på
 • Eventuella handlingar som stödjer din uppfattning.

Flens kommun ska ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Har din överklagan kommit in i rätt tid och kommunen inte ändrar beslutet på det sätt som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten.

Laglighetsprövning 

Laglighetsprövning är en begränsad form av överklagande som innebär att domstolen tittar på om kommunen har fattat beslut enligt de lagar och författningar som gäller. Beslutet kan upphävas men inte ändras.

Laglighetsprövning kan göras av alla som är folkbokförda i en svensk kommun eller landsting. Överklagan måste inkomma senast tre veckor efter det att beslutet tagits i nämnd och protokollet anslagits på kommunens anslagstavla på www.flen.se Länk till annan webbplats. (gör ny länk när sidan är klar)

Om du fått avslag på din ansökan om skolskjuts kan du överklaga genom laglighetsprövning enligt 10:e kapitlet kommunallagen på någon av följande grunder:

 • Beslutet har inte tillkommit i laga ordning
 • Beslutet hänför sig inte till något som är en angelägenhet för kommunen
 • Den som fattat beslutet överskrider sina befogenheter
 • Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

 • Namn, adress, telefonnummer
 • Vilket beslut som överklagas
 • Hänvisning till vilket av de fyra grunder (se ovan, 10 kap kommunallagen) som du menar att kommunen felat i. 

Överklagan ska skickas till:

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping


Taggar:

Överklaga
Skolkjuts
Elevresor
Resebidrag

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll