Hoppa till huvudinnehåll

Skolskjuts

Här kan du läsa mer om skolskjuts i Flens kommun. Här hittar du bland annat Skolskjutsreglemente och blanketter.

Skolskjuts

För elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Du kan ha rätt till skolskjuts om du går i grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola och inte har en skola i din närhet. Det innebär att avståndet till den skola där kommunen har reserverat en plats åt dig är längre än:

  • Förskoleklass t.o.m. årskurs 3: mer än 2 kilometer.
  • Årskurs 4 – 6: mer än 3 kilometer.
  • Årskurs 7 – 9: mer än 4 kilometer.
  • Gymnasiesärskola: mer än 4 kilometer.

För grundsärskola bedöms avståndet individuellt. Avståndet mäts från din folkbokföringsadress till den skola kommunen reserverat en plats till dig. Observera att du måste vara folkbokförd i Flens kommun för att ha rätt till skolskjuts.

Kontakta oss om du inte vet vilken skola kommunen reserverat plats till dig i.

Om du väljer en annan skola än den kommunen har reserverat en plats åt dig är det inte säkert att du har rätt till skolskjuts.

Detsamma gäller om ni flyttar och barnet går kvar i samma skola.

Särskilda skäl

Du kan också få skolskjuts om du har särskilda skäl. Det kan till exempel vara svåra trafikförhållanden eller om du har en funktionsnedsättning. Vi gör en individuell bedömning utifrån reglementet för skolskjuts.

Så här ansöker du om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2023/2024 öppnar första mars 2023.

Ansökan om skolskjuts sker via e-tjänst. Du kommer till e-tjänsten via denna länk Ansök om skolskjuts eller via vår självservice.

För att logga in på e-tjänsten behöver du ett BankID. Om du av någon anledning inte kan logga in med BankID, vänligen skicka ett mail till skolskjuts@flen.se för alternativa ansökningsvägar.

Du måste ansöka i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla. Vi behöver ansökan för kommande läsår senast den 30 april för att garantera att det fungerar vid skolstarten. Om du ansöker under läsårets gång kan det ta tre till fyra veckor innan skolskjutsen kommer igång. Under vissa perioder kan handläggningstiden vara ännu längre.

Beslutet kan gälla från ett läsår upp till ett helt stadie. Du måste göra en ny ansökan efter varje period.

Du måste göra en ny ansökan om du flyttar eller byter skola.

Hur fungerar skolkortet?

Skolkortet får du av kommunen efter en godkänd ansökan.  Du kan endast nyttja ditt skolkort helgfria vardagar under terminstid. Du kan alltså inte använda det gröna kortet för resor under helger eller röda dagar.

Skolkortet är giltigt för tre resor per dag. Med resa menas en påstigning inklusive övergångstid för byte på 1 till 2 timmar

Du kan också  ladda och resa med andra biljettprodukter på ditt gröna resekort.

Observera att ett skolkort inte gäller för delbetalning. Har du ett skolkort för Zon Flen och vill göra en enkelresa till t.ex Nyköping betalar du för hela resan Flen-Nyköping.

Borttappat kort
Om du tappar bort ditt skolkort ska du vända dig till Kontaktcenter på Stadshuset i Flen. En avgift på 100 kr tas ut för att utfärda ett nytt skolkort. Har du laddat reskassa eller andra produkter på kortet ska du även vända dig till Sörmlandstrafiken.

Vad gäller angående skolskjutsen?

Du kan få skolskjuts på olika sätt. I första hand via allmänna kollektivtrafiken, eller vid speciella förutsättningar via särskild skoltransport. Vem som har rätt till skolskjuts regleras i skollagen och i Flens kommuns reglemente för skolskjuts.

Det är Barn-, Utbildnings- och Kulturförvaltningen som beslutar om skolskjuts.

Om du får skolskjuts har du rätt att åka till och från skolan i anslutning till undervisningen. Du har inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem.

Om du har frågor

Vanliga frågor och svar kan du läsa om här.

Handläggaren för skolskjuts når man enklast via mail skolskjuts@flen.se eller 0157-43 02 18.

Här kan du läsa om Tillämpningsregler för skolskjuts i Flens kommun.

Här kan du läsa i skollagen om skolskjuts och här kan du läsa Flens kommuns skolskjutsreglemente.

Överklagandehänvisning

Om du är inte är nöjd med beslutet
Beslut om skolskjuts tas efter individuell prövning av varje enskilt fall. När en sådan prövning görs tar man hänsyn till flera olika faktorer utifrån Flens kommuns skolskjutsreglemente. Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga. Det finns olika bestämmelser beroende på om eleven går i reserverad skola eller har valt annan än den skola kommunen reserverat plats i.

Innan du överklagar kan det vara bra att läsa igenom Skolskjutsreglemente Flens kommun som finns här på hemsidan. Information om skolskjuts finns också på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se).

Hur du överklagar
Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla förklaring av varför du anser beslutet vara felaktigt och hur du vill att beslutet ska ändras. Du ska även uppge/bifoga ev. bevis och ange hur de styrker din sak.

Överklagandet ska innehålla:
Person eller organisationsnummer
Postadress både hem och till ev. arbetsplats
Telefonnummer både hem och till ev. arbetsplats samt mobilnummer
Ev. e-postadress

Och annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig

Hur du går till väga sedan beror på om eleven går i reserverad skola eller annan vald kommunal eller fristående skola. Du kan överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär (elev i reserverad skola) eller genom sk. laglighetsprövning (elev i friskolor eller ej reserverad kommunal skola).

Förvaltningsbesvär (för elev i reserverad skola)
Vid förvaltningsbesvär tittar man på laglighet och lämplighet. Efter överklagan kan beslutet ändras eller upphävas.

Överklagan (förvaltningsbesvär) måste göras av den som beslutet angår och måste inkomma senast tre veckor från det att du tagit del av beslutet. Datum för detta räknas utifrån kommunens expedieringsdatum.

Överklagandet skickas sedan till kommunen som därefter gör en omprövning av beslutet förutsatt att överklagandet har kommit in i rätt tid.

Du skickar din överklagan (Förvaltningsbesvär) direkt till:
Skolskjuts
Flens kommun
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
642 81 Flen

Om kommunen ändrar beslutet till din fördel förfaller överklagandet och är ej möjligt att överklaga igen. Om kommunen står fast vid beslutet överlämnas överklagandet till Förvaltningsrätten för prövning. Om din överklagan går till Förvaltningsrätten kommer du att få ett brev ifrån dem.

Laglighetsprövning (för elev i friskola eller annan ej reserverad kommunal skola)
Laglighetsprövning är en begränsad form av överklagande som innebär att domstolen tittar på om kommunen har fattat beslutet enligt de lagar och författningar som gäller. Domstolen prövar inte om beslutet är lämpligt. Beslutet kan upphävas men inte ändras.

Laglighetsprövning kan göras av alla som är skrivna i en svensk kommun eller landsting. Överklagan måste inkomma senast tre veckor efter det att beslutet tagits i nämnd och anslagits på kommunens anslagstavla. Datum för nämndsammanträden och protokoll hittar du på kommunens hemsida.

Du skickar din överklagan (laglighetsprövning) direkt till:
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping.

Skolkort

För dig på gymnasiet

Du kan ha rätt till skolkort, eller elevresor som det heter i skollagen, om du går på gymnasiet. Du har rätt till skolkort om avståndet till skolan är mer än 6 kilometer. Avståndet mäts från din folkbokföringsadress till skolan.

Du som går på gymnasiet kan inte ansöka om skolskjuts, förutom om du går gymnasiesärskola. Du kan inte ansöka om skolkort på grund av särskilda skäl.

För dig som går på gymnasieskola utanför Södermanlands län

Om du går på en skola som ligger utanför Södermanlands län får du inte skolkort. Du kan få inackorderingsbidrag eller resebidrag istället. Mer information finns att läsa här.

Så här ansöker du om skolkort

Ansökan om skolkort sker via e-tjänst. Du kommer till e-tjänsten via denna länk Ansök om skolskjuts eller via vår självservice.

För att logga in på e-tjänsten behöver du ett BankID. För elever under 18 år är det vårdnadshavare som måste ansöka. Om du av någon anledning inte kan logga in med BankID, vänligen skicka ett mail till skolskjuts@flen.se för alternativa ansökningsvägar.

Elever som ska börja årskurs 1 på gymnasiet läsåret 2022/2023 och vill ansöka om skolkort, vänligen skicka ett mail till skolskjuts@flen.se

Beslutet kan gälla från ett läsår upp till hela gymnasieperioden. Dock längst t.o.m vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Du måste göra en ny ansökan om du flyttar eller byter skola.

Taxi (grundskola)

Sverigetaxi
Telefontid: 06.00-17.00 vardagar
Telefonnummer: 016-200 30 50

Övrig tid gäller e-post: skola.flen@sverigetaxi.se

Buss

Sörmlandstrafiken
Telefon: 0771-22 40 00
Skicka E-post

Skolskjuts Särskola

Sverigetaxi
Telefontid: 06.00-17.00 vardagar
Telefonnummer: 016-200 30 50

Övrig tid gäller e-post: skola.flen@sverigetaxi.se

Ansöka om skolskjuts


Postadress

Skolskjuts
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
642 81 Flen

Skicka e-post

Mer information

Skolverkets information om skolskjuts

Vanliga frågor och svar

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2023-01-04 09:06:08

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jerry Wahlstedt

Skolskjutssamordnare

0157 - 43 02 18