Hoppa till huvudinnehåll

Skolskjuts

Här kan du läsa mer om skolskjuts i Flens kommun. Här hittar du bland annat Skolskjutsreglemente och blanketter.

Finner du inte svar på dina frågor finns möjlighet att kontakta skolskjutshandläggare via e-post skolskjuts@edu.flen.se

Just nu handlägger vi alla ärenden som har kommit in till Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen till den sista ansökningsdagen 3 april och där elev valt anvisad/garanterad skola inför läsåret 20/21. Målet är att dessa beslut ska vara färdiga till midsommar. Tyvärr har/är vi drabbade av pandemin, vilket har resulterat i viss försening.

Vad gäller ansökningar om skolskjuts till icke anvisad/garanterad skola kommer dessa att handläggas successivt. Det kan innebära att dessa beslut kommer till sökande under augusti månad, vilket kan innebära att läsåret för skolan hinner att starta.

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till skolskjuts om färdvägen är lång eller vid särskilda trafikförhållanden.

För elever i Förskoleklass – åk 3 gäller minst 2 km
För elever i åk 4 – 6 gäller minst 3 km
För elever i åk 7-9 gäller minst 4 km

Detta gäller under förutsättning att eleven väljer att gå i garanterad/anvisad skola.

Elever med funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl kan ha rätt till skolskjuts (för detta krävs läkarintyg eller motsvarande).

Elever i friskolor eller ej anvisade kommunala skolor

En elev som väljer en annan skola än den anvisade har inte rätt till skolskjuts om organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår. Om du får avslag på din ansökan kan du i dessa fall endast överklaga genom laglighetsprövning. Läs mer nedan, under ”Överklagandehänvisning”.

Gymnasieelever

För mer information om elevresor för gymnasieelever läs här.

Så fungerar skolskjuts

Skolskjuts sker via den allmänna kollektivtrafiken eller i vissa fall som särskilda turer planerade av Sverigetaxi. All skolskjuts går som linjetrafik med fasta hållplatser och på fasta tider.

Ansöka om skolskjuts

För att ansöka om skolskjuts fyller du i blanketten som finns att ladda ner längst ner på sidan. Ansökan ska vara Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen tillhanda senast den 3 april inför nytt läsår.

Skolskjuts, Flens kommun
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
642 81 Flen

Vid förändringar som påverkar skolskjuts till exempel byte av skola eller adressbyte vid flytt behöver du göra en ny ansökan. Handläggning av ansökan kan ske först när eleven är folkbokförd (hos Skatteverket) på den nya adressen.

Handläggningstiden för en skolskjutsansökan är vanligen upp till 14 arbetsdagar. Vid nytt läsår är handläggningstiden längre.

Information

Skolskjutsreglemente och blankett

Överklagandehänvisning


Om du är inte är nöjd med beslutet

Beslut om skolskjuts tas efter individuell prövning av varje enskilt fall. När en sådan prövning görs tar man hänsyn till flera olika faktorer utifrån Flens kommuns skolskjutsreglemente. Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga. Det finns olika bestämmelser beroende på om eleven går i anvisad skola eller har valt annan än anvisad.

Innan du överklagar kan det vara bra att läsa igenom Skolskjutsreglemente Flens kommun som finns här på hemsidan. Information om skolskjuts finns också på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se).

Hur du överklagar
Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla förklaring av varför du anser beslutet vara felaktigt och hur du vill att beslutet ska ändras. Du ska även uppge/bifoga ev. bevis och ange hur de styrker din sak.

Överklagandet ska innehålla:
Person eller organisationsnummer
Postadress både hem och till ev. arbetsplats
Telefonnummer både hem och till ev. arbetsplats samt mobilnummer
Ev. e-postadress

Och annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig

Hur du går till väga sedan beror på om eleven går i anvisad skola eller annan vald kommunal eller fristående skola. Du kan överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär (elev i anvisad skola) eller genom sk. laglighetsprövning (elev i friskolor eller ej anvisade kommunala skolor).

Förvaltningsbesvär (för elev i anvisad skola)
Vid förvaltningsbesvär tittar man på laglighet och lämplighet. Efter överklagan kan beslutet ändras eller upphävas.

Överklagan (förvaltningsbesvär) måste göras av den som beslutet angår och måste inkomma senast tre veckor från det att du tagit del av beslutet. Datum för detta räknas utifrån kommunens expedieringsdatum.

Överklagandet skickas sedan till kommunen som därefter gör en omprövning av beslutet förutsatt att överklagandet har kommit in i rätt tid.

Du skickar din överklagan (Förvaltningsbesvär) direkt till:

Skolskjuts
Flens kommun
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
642 81 Flen

Om kommunen ändrar beslutet till din fördel förfaller överklagandet och är ej möjligt att överklaga igen. Om kommunen står fast vid beslutet överlämnas överklagandet till Förvaltningsrätten för prövning. Om din överklagan går till Förvaltningsrätten kommer du att få ett brev ifrån dem.

Laglighetsprövning (för elev i friskola eller ej anvisad kommunal skola)
Laglighetsprövning är en begränsad form av överklagande som innebär att domstolen tittar på om kommunen har fattat beslutet enligt de lagar och författningar som gäller. Domstolen prövar inte om beslutet är lämpligt. Beslutet kan upphävas men inte ändras.

Laglighetsprövning kan göras av alla som är skrivna i en svensk kommun eller landsting. Överklagan måste inkomma senast tre veckor efter det att beslutet tagits i nämnd och anslagits på kommunens anslagstavla. Datum för nämndsammanträden och protokoll hittar du på kommunens hemsida.

Du skickar din överklagan (laglighetsprövning) direkt till:

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping.

Taxi (grundskola)

Sverigetaxi
Telefontid: 06.00-17.00 vardagar
Telefonnummer: 016-200 30 50

Övrig tid gäller e-post: skola.flen@sverigetaxi.se

Buss

Sörmlandstrafiken
Telefon: 0771-22 40 00
Skicka E-post

Skolskjuts Särskola

Sverigetaxi
Telefontid: 06.00-17.00 vardagar
Telefonnummer: 016-200 30 50

Övrig tid gäller e-post: skola.flen@sverigetaxi.se

Ansöka om skolskjuts


Postadress

Skolskjuts
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
642 81 Flen

Skicka e-post

Mer information

Skolverkets information om skolskjuts

Vanliga frågor och svar

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2020-06-11 08:31:12