Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Bygglovsfritt

Här hittar du information om bygganmälan och åtgärder som inte kräver bygglov.

Bygglovsfria åtgärder

Det är tillåtet att bygga friggebodar, skärmtak över uteplats och mur eller plank vid uteplatsen på tomten till en- eller tvåbostadshus utan att söka bygglov. Dessa åtgärder kallas för bygglovsfria åtgärder. Bygglovsfria åtgärder får inte utföras närmare en tomtgräns än 4,5 meter — om du inte kommer överens med din granne om annat. Om du planerar att göra en bygglovsfri åtgärd vid din bostad är det lämpligt att berätta för sina grannar om dina planer. Observera att om tomtgränsen utgörs av gata, väg eller allmän mark måste bygglov alltid sökas för åtgärder närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Strandskydd

Ska någon av åtgärderna göras inom strandskyddat område kan strandskyddsdispens krävas, även om inget bygglov krävs.

Bygglov krävs ändå i vissa fall

Bygglov krävs till exempel i värdefulla miljöer och på kulturhistoriskt intressanta byggnader. I de områden som är utmärkta på kartorna här till höger kan bygglov behöva sökas även för de åtgärder som enligt den nya lagstiftningen är bygglovsbefriade. Det kan även stå i detaljplanen att lov krävs även för icke lovpliktiga åtgärder.

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Bygg- och miljöavdelningen.

Det är tillåtet att bygga en eller flera friggebodar i bostadshusets omedelbara närhet.

Friggebodarnas sammanlagda byggnadsarea, den yta byggnaden upptar på marken, får vara högst 15,0 kvadratmeter och taknockshöjden högst 3,0 meter.

I byggnadsarean räknas takutsprång större än 50 cm in, så till exempel ett loft eller en veranda med tak räknas in i byggnadsarean på en friggebod.

Friggebodar ska vara fristående och placeras minst 4,5 m från allmän plats (gata, väg eller parkmark)!

Det är tillåtet att bygga en eller flera komplementbyggander i bostadshusets omedelbara närhet.

Komplementbyggnadernas sammanlagda byggnadsarea får vara högst 30,0 kvadratmeter och taknockshöjden högst 4,0 meter. Byggnaden  får användas som bostad, ett så kallat komplementbostadshus. Om komplementbyggnaden ligger närmare 4,5 meter från grannens gräns krävs ett medgivande från berörda grannar. Komplementbyggnaden måste även ligga minst 30,0 meter från närmaste järnvägsspår och placeras minst 4,5 m från allmän plats (gata, väg eller parkmark).

En anmälan ska innehålla samma handlingar som för bygglov och göras till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett startbesked ska meddelas innan byggnation av komplementbyggnaden får påbörjas. Slutbesked måste erhållas innan byggnaden får tas i bruk.

Det är tillåtet att efter anmälan bygga till bostadshuset med 15 kvadratmeter.

Arean avser bruttoarea, det betyder om tillbyggnaden görs i två plan kan den bara täcka hälften så stor markyta. Höjden på tillbyggnaden får inte överskrida taknockshöjden på bostadshuset. Om tillbyggnaden ligger närmare än 4,5 meter från gata eller annan allmän plats krävs bygglov.

En anmälan ska innehålla samma handlingar som bygglov och ska göras till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett startbesked ska meddelas innan byggnation av tillbyggnaden får påbörjas. Slutbesked måste erhållas innan byggnaden får tas i bruk.

Om man bor på landsbygden, utanför detaljplanelagt område och utanför "sammanhållen bebyggelse", finns andra undantag från krav på bygglov för komplementbyggnad och tillbyggnad.

Det är tillåtet att bygga en skyddad uteplats med hjälp av mur eller plank utan bygglov. Muren eller planket måste ligga inom 3,6 meter från bostadshuset och får vara högst 1,8 meter.

Det är tillåtet att bygga skärmtak över uteplatser i anslutning till bostadshus och över altaner, balkonger eller entréer utan bygglov. Skärmtakens sammanlagda yta får vara högst 15,0 kvadratmeter.

Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Om du inte kommer överens med din granne om annat. Om tomten gränsar mot gata, väg, park eller annan allmän plats krävs bygglov.

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan. Kontakta bygg- och miljöavdelningen om du är osäker på om behöver göra en anmälan. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

Du behöver anmäla följande, om det inte krävs bygglov:

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
 • uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus,
 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus,
 • tillbyggnad på högst 15 m2 av ett en- eller tvåbostadshus eller
 • bygga två takkupor på ett en- och tvåbostadshus som inte redan har takkupor, eller
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Bygglovsfritt
Attefallshus
Tillbyggnad
Bygganmälan

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll