Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Vilka handlingar behövs?

Här hittar du information om vilka handlingar som behövs till din bygglovsansökan- eller anmälan.

Exempelhandlingar

Vad för handlingar ska du lämna in och vad är de för något? Här kan du få en förklaring till vissa handlingar vi frågar efter och vad de ska innehålla

Måste handlingarna vara ritade i särskilda program eller utförda av proffs? Absolut inte. Många av nedanstående handlingar som vi ofta frågar efter kan du rita för hand eller skriva på block.

Ritningar

Ritningar som krävs för att bygglovansökan ska kunna prövas är i de flesta fall:

 • fasader
 • planer (planlösning)
 • sektionfasader och höjdsatta sektioner (i skala 1:100 där befintlig och ny marklinje redovisas)

Av planritningarna ska framgå vad bygglovet avser (befintligt och nytt). Ritningarna ska vara:

 • fackmässigt utförda
 • skalenliga och måttsatta
 • fastighetsbeteckning ska anges på ritningarna
 • förslag till färgsättning anges i ansökan.

Situationsplan

Situationsplan ritas i skala 1:400. Som underlag för situationsplanen behövs ofta en nybyggnadskarta. En situationsplan ska innehålla följande:

 • byggnadens mått och läge på tomten, samt övriga byggnader på tomten
 • befintlig bebyggelse på granntomter (som är av betydelse för prövningen)
 • parkeringplats
 • vägar, trappor, stödmurar o dyligt på tomten
 • väderstreck (angivet med norrpil)
 • plushöjder på tomten samt planerad sockelhöjd på nybyggnad
 • marknivåer som ändras ska redovisas med lutningsförhållanden, slänter och stödmurar

Nybyggnadskarta

Vid ansökan om ny- och tillbyggnader krävs i regel en situationsplan över tomten. Situationsplanen bör, inom område med sammanhållen bebyggelse, normalt vara grundad på en nybyggnadskarta.Utanför detaljplanelagt område kan man oftast använda ett enklare underlag till situationsplanen, till exempel en avstyckningskarta eller ett utdrag ur kommunens kartdatabas om gränser och byggnader där är redovisade med god kvalité och är kompletta.

Din bygglovshandläggare avgör vilken karta du behöver. Beställning av nybyggnadskarta sker med blanketten som finns nedan. Debitering sker enligt gällande taxa.

Kontrollplan

I alla ärenden krävs en kontrollplan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren med detta.

En kontrollansvarig ska föreslås i bygglovsansökan. Samhällsbyggnadsnämnden ska godta kontrollansvarig vars kompetens har styrkts genom certifiering.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska föreslås i bygglovsansökan om en sådan krävs. Byggnadsnämnden ska godta certifierad kontrollansvarig vars kompetens har styrkts genom certifiering.

Den som byggherren anmält som kontrollansvarig ska delta i byggsamråd och närvara vid både kontroller och besiktningar av byggprojektet. Om byggprojekt är stort kan byggherren utse flera kontrollansvariga som ansvarar för olika delar av projektet.

Den som ska utses till kontrollansvarig för ett byggprojekt måste vara certifierad och ha godkänts av Samhällsbyggnadsnämnden, för det enskilda byggprojektet.

En kontrollansvarig ska föreslås redan i bygglovsansökan. Ansökan ska göras skriftligen i samband med bygglovsansökan/anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden. Om du är osäker på vad som gäller kan du kontakta oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Grannemedgivande

Grannemedgivande krävs vid attefallsåtgärder där åtgärden är placerad närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Kontrollansvarig
Kontrollplan
Nybyggnadskarta
Situationsplan
Ritningar

Sidan uppdaterad: 2023-10-05

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll