Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

När krävs bygglov?

Här hittar du information om åtgärder som kräver bygglov, tidsbegränsat bygglov och minskad eller ökad bygglovsplikt.

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader. Exempel på det är husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid.

Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det kräver därför både rivningslov och bygglov. En tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter får uppföras utan bygglov på ett en- eller tvåbostadshus, men du måste göra en anmälan och invänta startbesked från Samhällsbyggnadsnämden innan den byggs.

Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att

  • byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg
  • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
  • byta material på taket, till exempel från tegel till plat.

Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du måste dock lämna in en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär. Du ska också ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både inre och yttre ändringar, och det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för att detta sker.

Du får inte förvanska byggnader som är särskilt värdefulla historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt, eller som ingår i ett område som är särskilt värdefullt.

Om du ska ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du ska använda eller inreda en byggnad till något för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för, till exempel om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra vissa anläggningar, till exempel följande

  • upplag eller materialgårdar, till exempel permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt
  • fasta cisterner eller motsvarande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen, om det inte gäller en mindre anläggning som bara är för den egna fastighetens behov
  • idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk
  • radio- och telemaster samt torn, om det inte gäller mindre sådana som bara är avsedda för den egna fastighetens behov, till exempel en parabolantenn.

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för ljusanordningar, och för att sätta upp eller ändra en skylt. Ibland behöver du bygglov även utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser.

Du kan under vissa förutsättningar få ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd, om åtgärden bara uppfyller något eller några, men inte alla, krav för ett bygglov. Du ska i så fall begära ett tidsbegränsat bygglov i din bygglovsansökan. Det Samhällsbyggnadsnämden bedömer vid prövningen är bland annat om det du vill bygga är lämpligt på platsen, och om åtgärden kan anses vara en tidsbegränsad åtgärd. Giltighetstiden anges i bygglovet. Ett tidsbegränsat bygglov gäller som längst tio år, men det kan förlängas. Den sammanlagda tiden får inte vara längre än femton år.

Kommunen kan besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen eller områdesbestämmelserna för det aktuella området. Minskad bygglovsplikt innebär att det inte behövs bygglov för åtgärder som kräver det i vanliga fall. Utökad bygglovsplikt innebär att det behövs bygglov för åtgärder som inte kräver det i vanliga fall.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Bygglov
Bygga

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll