Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Olovligt byggande

På denna sida hittar du information om tillsynsärenden vid olovligt byggande, om dokumentationsavgift och hur en anmälan går till.

Vad händer vid olovligt byggande?

Enligt plan- och bygglagstiftingen ska Samhällsbyggnadsnämnden ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller i strid mot beslut.

Om en åtgärd har påbörjats utan startbesked kan exempelvis en byggsanktionsavgift tas ut. Övriga ingripanden som kan bli aktuella är lovföreläggande och rättelseföreläggande med eller utan verkställighetsmedel.

Om någon bygger utan tillstånd kan det leda till en undersökning. Detta kan starta genom en anmälan från allmänheten eller om myndigheten själv märker att något har byggts utan lov. Oavsett hur ärendet upptäcks kommer myndigheten att dokumentera och arkivera det för vidare utredning i ett tillsynsärende.

Den information som inhämtas och de kontakter och övriga åtgärder som förekommer under ett ärendes handläggning måste enligt Förvaltningslag (2017:900) dokumenteras. Det kan till exempel vara muntlig eller skriftlig information från en anmälare eller någon annan. Det kan även vara iakttagelser som görs vid platsbesök. Dokumentationen skall vara permanent utförd samt daterad och signerad.


Från rättssäkerhetssynpunkt är det av största vikt att alla väsentliga uppgifter i ärendet redovisas i akten. Detta är en förutsättning för att alla parter i ärendet ska kunna ta del av uppgifter i ärendet. Detta utgör också en förutsättning för att ärendet ska kunna handläggas om den ordinarie handläggaren är frånvarande. Det är även viktigt för att myndigheten ska ha ett betryggande beslutsunderlag samt för att en granskning av ärendet ska kunna ske i efterhand.

Det finns inte någon skyldighet för den som gör en anmälan att uppge sitt namn. En myndighet kan inte ställa krav på en skriftlig, undertecknad anmälan för att vidta de åtgärder som kan vara aktuella. Att myndigheten inte har anmälarens namn kan dock medföra att det blir svårare att utreda om det finns skäl för ett ingripande. Myndigheten kan inte kontakta eller ställa frågor till anmälaren när dennes namn inte är känt för myndigheten.

Nämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse eller föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen (Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5 §).

Det innebär att om nämnden gör bedömningen att det inte finns anledning att anta att det skett någon överträdelse så ska nämnden avsluta tillsynsärendet.

Det är lämpligt att tillsynsärendet alltid avslutas genom ett formellt beslut med en motivering om hur nämnden kommit fram till sitt beslut.

I de allra flesta fall behöver nämnden göra ett tillsynsbesök för att närmare besiktiga och dokumentera på plats. Dokumentation kan ske genom exempelvis anteckningar, foton och uppmätningar. Nämnden behöver bland annat inhämta uppgifter för att kunna bedöma om det är sannolikt att lov kan ges i efterhand, det vill säga om det är aktuellt med lovföreläggande. Nämnden kan också behöva underlag för rättelseföreläggande och för att kunna beräkna sanktionsarea för byggsanktionsavgift. Det är ibland också viktigt att nämnden mer noggrant utreder när i tiden en överträdelse har skett för att kunna bedöma om det är möjligt att ingripa med rättelseföreläggande med hänsyn till reglerna om preskription.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Olovligt byggande
Byggande
Bygglov

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll