Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Marklov

På denna sida hittar du mer information om marklov och inom vilka områden det kan krävas att du ansöker om tillstånd.

När behöver jag ansöka om marklov?

Du kan behöva söka marklov om du vill höja en mark avsevärt, för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan. Ibland behöver du också marklov inom områden med områdesbestämmelser. Du ansöker om marklov hos Byggkontoret och du får inte påbörja markarbetet förrän du har fått både marklov och startbesked.

Ibland behöver du marklov för att schakta, fylla ut mark, fälla träd och plantera skog inom ett område med områdesbestämmelser. Det framgår i så fall av områdesbestämmelserna. Du behöver bara marklov för att schakta, fylla ut, fälla träd och plantera skog inom ett område som är avsett för bebyggelse, eller som ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. Det går inte att säga exakt vad en avsevärd ändring är, men många kommuner bedömer att gränsen går vid en halv meter.

Du behöver marklov för att till exempel anlägga en park, bygga upp skyddsvallar eller plana ut mark för en bollplan. Du behöver marklov oavsett vem som utför åtgärden. När du utför åtgärden ska du noga följa alla bestämmelser som finns i marklovet och de tillhörande ritningarna.

När behövs inte marklov?

Om detaljplanen anger att markytan har ett visst höjdläge behöver du inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivå som står i detaljplanen.

Du behöver inte heller marklov för att schakta och fylla ut mark i samband med en byggåtgärd som kräver bygglov, eftersom byggnadsnämnden i så fall prövar eventuella förändringar av marknivån när du söker bygglov. Du måste följa den markhöjd som står i bygglovshandlingarna, annars kan till exempel byggnadshöjden påverkas så att byggnaden blir olovlig.

Kommunen kan besluta om minskad eller utökad marklovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen för det aktuella området.

Utökad marklovsplikt betyder att du behöver marklov även för att fälla träd och plantera skog. Det gäller till exempel när kommunen vill skydda enstaka träd eller grupper av träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Du behöver dock inte marklov för att till exempel plantera fruktträd på en villatomt.

Minskad marklovsplikt betyder att du inte behöver marklov för att schakta eller fylla ut mark. Den minskade marklovsplikten kan gälla för antingen hela planområdet, eller för delar av det.

Du har rätt att få din ansökan prövad, även om du inte behöver marklov för din åtgärd. På så sätt kan du exempelvis få ett skriftligt bevis på att åtgärden är förenlig med Plan- och Bygglagen.

Ditt marklov upphör att gälla om du inte har påbörjat arbetet inom två år eller färdigställt arbetet inom fem år efter att beslutet om marklov har vunnit laga kraft.

Avgifter

Byggkontoret tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Marklov

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll