Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Bygglovsprocessen

Här hittar du information om bygglovsprocessen samt en beskrivning av hur en ansökan går till — från det att du ansöker till det att du får börja använda ditt nya projekt eller bygge.

Bygglovsprocessen kräver inte alltid alla steg

Vid enklare eller mindre åtgärder krävs inte alltid alla steg. Då kan startbesked ges utan samråd och ofta krävs inte heller arbetsplatsbesök eller slutsamråd.

Börja med att ta reda på om det du vill göra kräver bygglov eller anmälan. Vilket som gäller beror på vad du vill göra för typ av åtgärd. Om du har frågor om just din situation är du välkommen att höra av dig till oss.

Ta även reda på vilka handlingar du behöver skicka tillsammans med din bygglovsansökan eller anmälan så att du har allt färdigt till du ska göra din ansökan eller anmälan.

Gör din ansökan eller anmälan i god tid. Från det att ditt ärende är komplett är handläggningstiden för bygglov max 10 veckor. Därefter tillkommer tid för startbesked, då du får börja bygga, och tid för slutbesked, då byggnaden får tas i bruk. Ansöker gör du via blankett. När du skickat in din ansökan eller anmälan registreras den. Om ditt ärende är komplett från början får du en bygglovshandläggare för granskning. Det är den personen du kommer ha kontakt med fram till att du får beviljat bygglov. Om din ansökan är inkomplett skickar vi dig ett brev där vi ber dig att komplettera ansökan.

Handläggaren gör en granskning av din ansökan eller anmälan. Det betyder att de undersöker om ansökan eller anmälan följer bestämmelserna för fastigheten och lagstiftningen som gäller.
Bestämmelser för fastigheten kan vara detaljplan eller områdesbestämmelser. Gällande lagstiftning är framför allt plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen.

Innan handläggaren fattar ett beslut får berörda instanser, myndigheter och sakägare, möjlighet att yttra sig, det vill säga lämna synpunkter. Myndigheter kan vara till exempel Trafikverket eller miljökontoret. Sakägare är till exempel grannar. Handläggaren tar in yttrandena och går igenom alla synpunkter. Synpunkterna vägs mot varandra och förslaget i ansökan kan behöva ändras. Vid granskningen informerar också din handläggare dig om du behöver söka några andra tillstånd eller göra en anmälan, exempelvis till Länsstyrelsen eller miljökontoret.

Om ansökan eller anmälan är korrekt och följer bestämmelser och regler beviljas du bygglov. Du får bygglovet via post.

Ärendet går vidare till samhällsbyggnadsnämnden vid följande fyra fall:

  • om ärendet avviker från aktuell detaljplan.
  • om någon av instanserna, myndigheterna eller andra sakägare har haft synpunkter som påverkar.
  • om ärendet är av stor vikt, till exempel om byggnationen sker i en känslig miljö av något slag, som en kulturmiljö.
  • om handläggaren föreslår avslag.

Om du som är berörd, till exempel som granne eller myndighet, är missnöjd med beslutet att bevilja bygglovet kan du överklaga till Länsstyrelsen som då prövar bygglovet, överklagan skickas till kommunen som skickar den vidare. Om de fattar ett beslut som du också är missnöjd med kan du överklaga till Mark- och miljödomstolen som också prövar bygglovet.

Om även de fattar ett beslut du är missnöjd med kan du överklaga till Mark- och miljööverdomstolen. Men det är inte alla överklagandet som tas upp för prövning i Mark- och miljööverdomstolen. Det krävs ett prövningstillstånd för att ett mål ska tas upp till prövning. Prövningstillstånd lämnas om det finns en anledning att ifrågasätta beslutet som fattats.

Det krävs inte bara ett bygglov för att påbörja åtgärden utan även ett startbesked. Det hålls ett tekniskt samråd där byggnadsinspektör och kontrollansvarig måste vara på plats. För sökande och entreprenören är det frivilligt att vara med. Vid tekniskt samråd görs en genomgång av de tekniska kraven, till exempel brandsäkerhet, konstruktion, vatten och avlopp. Om kraven som ställs uppfylls får du startbesked och kan börja bygga.

Beroende på hur stor och omfattande byggnationen är görs ibland ett eller flera arbetsplatsbesök av byggnadsinspektören och kontrollansvarig. För sökande och entreprenören är det frivilligt att vara med. Då görs en kontroll på att det som har sagts i beslut om bygglov, vid tekniskt samråd och vid startbesked följs, men även att bygget följer tidsplanen och att det är ordning på arbetsplatsen.

Innan byggnaden får tas i bruk hålls ett slutsamråd och du behöver ett slutbesked. Slutsamrådet hålls av byggnadsinspektören och kontrollansvarig. För sökande och entreprenören är det frivilligt att vara med. För att få slutbeskedet lämnar du in de handlingar som behövs och visar att du har följt alla regler, bygglovet och startbeskedet. Det är byggnadsinspektören som ger slutbeskedet. Därefter får du börja använda byggnaden.

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. Det krävs även ett slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked.

För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Innan startbesked beviljas kan man behöva hålla ett tekniskt samråd med kommunens handläggare, sökande och kontrollansvarig där kraven för bygget gås igenom. Vid enklare åtgärder kan startbesked fås i samband med bygglovet.

För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Bygglov
Bygglovsprocess
Vägledning bygglovsprocess

Sidan uppdaterad: 2024-02-07

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll