Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Sotning

På denna sida hittar du information om brandskyddskontroll, sotning och risker som kan uppstå om sotning inte sker enligt gällande intervall.

Varför är det viktigt att sota?

En stor del av alla bränder i bostäder är orsakade av brister i eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Kommunen är enligt lagen om skydd mot olyckor skyldig att se till att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs i förbränningsanläggningar och vissa andra anläggningar.

Soteld och sotning

En välsotad skorsten och att elda effektivt kan förhindra soteld. Vid eldning bildas beläggningar i eldningsanordningen (pannan) och den tillhörande rökkanalen (skorstenen). Det är viktigt att inte låta dessa beläggningar bli för tjocka. Beläggningarna kan nämligen antändas av heta brandgaser och leda till att det uppstår brand i rökkanalen, så kallad soteld. För att undvika detta är det viktigt att rengöring (sotning) sker regelbundet.

Brandskyddskontroll

Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är rengöring (sotning) och den andra är en brandskyddskontroll då man gör en bedömning av förbränningsanordningens säkerhet från brandskyddssynpunkt.

Kommunen ansvarar för att dessa båda delar genomförs regelbundet men den enskilde fastighetsägaren har möjlighet att själv få utföra rengöring (sotning) eller låta någon annan utföra rengöringen (sotningen) efter beviljad dispens inom den egna fastigheten

Den nya lagen ger fastighetsägare rätt att själv sköta sotningen eller att överlåta det på någon annan än kommunens entreprenör. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Egen sotning eller överlåtelse får endast ske först efter ansökan till kommunen. Kommunen gör en prövning av varje enskilt fall. Tillståndet omfattar endast sotningsmomentet. Brandskyddskontroll genomförs av kommunens entreprenör.

Den som själv vill sköta sotningen ska ha genomgått Svenska Brandskyddsföreningens endagsutbildning eller likvärdig utbildning innan tillstånd lämnas. Sökanden ska efter utbildningen även medverka vid en ordinarie sotning tillsammans med kommunens utsedda skorstensfejare.

Ett tillstånd till egen sotning innebär att:

 • Sotning och rengöring ska ske inom de frister som gäller för respektive objekt.
 • Utförda sotningar ska dokumenteras i en särskild kontrollbok som också ska kunna visas upp vid brandskyddskontroll och/eller efter begäran från kommunen.
 • Brandskyddskontroll ska genomföras av kommunens entreprenör med de frister som kommunen fastställt i enlighet med Räddningsverkets författningssamling.
 • Tillståndet återkallas omedelbart om det vid brandskyddskontroll visar sig att sotningen inte blivit utförd ur ett brandskyddsbetryggande sätt.
 • Tillståndet upphör automatiskt vid ägarbyte eller om en anlitad sotare inte kan genomföra sotning/rengöring på ett betryggande sätt.

Här nedan kan du se hur ofta du behöver sota eller rengöra din skorsten eller eldningsanläggning.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor där eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja

 • Eldstad av konventionell konstruktion 4 ggr/år.
 • Eldstaden har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning 2 ggr/år.
 • Eldstaden är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt effektiv förbränning av bränslet och eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt,
  motsvarande bränsle 2 ggr/år.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från brandskyddssynpunkt, motsvarande bränsle.

 • Eldstaden har en märkeffekt som överstiger 60 Kw 2 ggr/år.
 • Eldstaden har en märkeffekt som uppgår till högst 60 Kw 1 ggr/år.
 • Eldstaden ingår i en anläggning som är miljögodkänd eller försedd med pulsationsbrännare 1 ggr/2 år.

Värmecentral

Pannan, oavsett bränsleslag, ingår i en värmecentral vars skorsten inte till någon del gränsar till andra utrymmen än sådana som ingår i värmecentralen och denna står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftsledare 1 ggr/4 år.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar i större omfattning än för enskilt hushålls behov

 • Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från brandskyddssynpunkt, motsvarande bränsle 6 ggr/år.
 • Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från brandskyddssynpunkt, motsvarande bränsle 3 ggr/år.
 • Lokaleldstäder, köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för enskilt hushålls behov
 • Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning 1 ggr/år.
 • Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning 1 ggr/3 år.
 • Eldstaden är belägen i fritidshus. 1 ggr/3 år

Imkanaler

Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov 3 ggr/år. Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat, eller motsvarande verksamhet, i större omfattning än för enskilt hushållsbehov 1 ggr/år.

Övrigt

 • Har eldning (eller vad gäller imkanaler – matlagning) inte skett efter senaste sotning behöver ny sotning/rengöring inte göras. Vid bestämmande av nästa sotningstillfälle ska dock sotning/rengöring anses vara gjord enligt gällande sotningsfrister.
 • En eldstad och en rökkanal som inte använts under tre år ska brandskyddskontrolleras innan den åter tas i bruk.
 • När så är betingat, av brandskyddsmässiga skäl, kan samhällsbyggnadsnämnden besluta om ändring av sotningsfristen i enskilda fall.

Brandskyddskontroll får endast utföras av kommunens behöriga skorstensfejartekniker. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister som kan orsaka brand. Om man hittar brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

 • Sotbildning och beläggningar
 • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • Temperaturförhållanden
 • Tryckförhållanden och täthet
 • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen omfattar hela värmeanläggningen, tak och skyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset där skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall av 3 eller 6 år beroende på vilken typ av anläggning det gäller.

Vad skapar skillnaden mellan 3 och 6 år på lokaleldstad

Enligt de allmänna råden om brandskyddskontroll är eldning i mindre omfattning definierat såsom eldning i korta eldningscykler någon gång (1) per vecka. Översatt i mängden förbrukat bränsle kan detta innebära en maximal ungefärlig årlig förbrukning på ca 1 kubikmeter ved.

Uslaget på hela eldningssäsongen så är en god tumregel:

 • under 1 kubikmeter kan ge 6- årsfrist
 • över 1,5 kubikmeter ger alltid 3-årsfrist

Intervall för brandskyddskontroll

Värmepannor:

 • Värmepannor som eldas med fasta bränslen, till exempel ved eller flis,har kontrollfristen 3 år.
 • Värmepannor som eldas med olja eller gas har kontrollfristen 6 år.

Pelletseldning värmepannor

 • Eldning med pellets i en anläggning som är helautomatisk standardiserad och speciellt konstruerad för eldning med pellets har kontrollfristen 6 år.
 • Om en pelletsbrännare installeras i en gammal eller annan anläggning som inte är konstruerad speciellt för pellets är kontrollfristen 3 år.

Köksspisar:

 • Köksspisar som eldas med fasta bränslen har kontrollfristen 3 år.
 • Köksspisar där eldning sker i mindre omfattning har kontrollfristen 6 år. Med mindre omfattning menas om de eldas i korta eldningscykler någon (1) gång per vecka eller mindre.

Lokaleldstäder:

 • Lokaleldstäder som eldas med fasta bränslen har kontrollfristen 3 år.
 • Om lokaleldstaden används i mindre omfattning är kontrollfristen 6 år. Detsamma gäller normalt för lokaleldstäder som finns i fritidshus.

Pelletskaminer

 • Vid eldning med pellets i anläggning som helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets är kontrollfristen 6 år.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Sotning
Sotare
Sota

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll