Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Överklaga beslut

Här hittar du information om hur du överklagar ett kommunalt beslut och vad det är för skillnad på olika överklagningsprocesser.

Olika sätt att överklaga

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning innebär en prövning ifall ett beslut har fattats på rätt sätt. En sådan prövning kan till exempel röra om Flens kommun har överskridit sina befogenheter. Även beslut fattade med kommunallagen som grund överklagas på det här sättet. Överklagan skickas då in till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det datum då det justerade protokoll som innehåller beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Domstolen kan sedan upphäva det kommunala beslutet om någon av följande grunder är uppfyllda:

 • beslutet har inte tillkommit i laga ordning
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Skriv vilket beslut du överklagar, vem som fattat beslutet, varför du anser att beslutet är felaktigt samt vilken besvärsgrund (se ovan) som du anför.

Läs mer om laglighetsprövning i Kommunallagens tionde kapitel.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär innebär att en person som är berörd av ett visst beslut kan överklaga detta. Det gäller till exempel beslut som fattats med stöd av statlig speciallagstiftning, till exempel gällande miljö- och hälsovård. Domstolen tittar dels på ifall det fattade beslutet har grund i den svenska lagen och dels om det är ett lämpligt beslut. Kommunala beslut som kan överklagas via förvaltningsbesvär är till exempel bygglov eller socialt bistånd.

Överklagandet ska först ha inkommit till den nämnd som skickat beslutet till dig inom tre veckor från det att du tog emot det. Den som fattat beslutet gör sedan en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte.

Om beslutet inte omprövas sänds det vidare till Förvaltningsrätten i Linköping (i vissa fall Länsstyrelsen i Södermanlands län beroende på vilken fråga beslutet gäller) som avgör frågan i första instans.

Det finns olika sätt att protestera
om du inte är nöjd med ett beslut
som kommunen har tagit.
Det beror på vad beslutet handlar om.

1. Laglighetsprövning

Laglighetsprövning betyder att man kollar
om beslutet har fattats på rätt sätt.
Till exempel om kommunen har följt reglerna.
Om du vill överklaga på det här sättet måste du
göra det inom tre veckor efter att beslutet har blivit offentligt.

En domstolen kan ändra eller upphäva beslutet om:

 • beslutet inte har gjorts rätt
 • beslutet handlar om något som inte är kommunens ansvar
 • Dom som tog beslutet har bestämt något som
  dom inte har rätt till
 • Beslutet inte följer lagen.

När du ska överklaga skriver du ett brev.
Du behöver ha med vissa saker i ditt brev.


1) vilket beslut handlar det om

2) vem är det som bestämt beslutet

3) varför tycker du att beslutet är fel

4) varför du tycker att det är fel.
Du behöver skriva om något av alternativen på raderna nedanför.

 • har beslutet inte har gjorts rätt?
 • handlar beslutet om något som inte är kommunens ansvar?
 • Har den som bestämt inte rätt att bestämma?
 • Följer beslutet inte lagen?


2. Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär betyder att du kan protestera.
Det handlar om beslut som har grund i speciella lagar.
Till exempel om miljö eller hälsa. Domstolen kollar om
beslutet är baserat på svenska lagar och om det är rätt beslut.

För att överklaga på det här sättet måste du skicka in din protest
till den nämnd som skickade beslutet till dig. Det måste du göra
inom tre veckor efter att du har fått det.
Dom som tog beslutet tittar på din protest och bestämmer
om de ska ändra sig eller inte.

Om de inte ändrar sig skickar kommunen ärendet till
Förvaltningsrätten i Linköping (ibland till Länsstyrelsen i Södermanlands län)
Där bestämmer dom vad som är rätt.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Överklaga
Beslut

Sidan uppdaterad: 2023-09-29

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll