Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen utgör en grundpelare i den svenska
demokratin och regleras bland annat i tryckfrihetsförordningen. Den ger medborgarna rätt till insyn i den offentliga verksamheten genom möjligheten att ta del av allmänna handlingar. Denna insyn fungerar som en viktig kontrollmekanism för att säkerställa öppenhet, rättssäkerhet och effektivitet i förvaltningen.

Vad är en allmän handling?

En handling kan vara olika informationsbärare såsom pappersdokument, bilder, sms, video- och ljudfiler, e-postmeddelanden och kartor. Handlingar innehåller information av olika slag och regleras i tryckfrihetsförordningen.

När blir en handling allmän?

En handling blir allmän när den uppfyller specifika kriterier enligt tryckfrihetsförordningen. Den måste vara förvarad hos myndigheten och antingen vara inkommen eller upprättad av myndigheten.

Rättigheter och begränsningar

Rätten att ta del av allmänna handlingar omfattar alla, inklusive juridiska personer. Uppgifterna i en allmän handling kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda, och det är lagstiftningen, särskilt offentlighets- och sekretesslagen, som reglerar vilka uppgifter som är sekretessbelagda.

Hur begär man ut allmänna handlingar?

För att begära ut allmänna handlingar från Flens kommun kan du enkelt kontakta oss via e-post. Adressen är flenskommun@flen.se. För att underlätta handläggningen är det bra om du kan specificera vilka handlingar du är intresserad av och inkludera relevant information såsom typ av handling, ämnesområde och eventuellt diarienummer.

Kallelser, sammanträdeshandlingar och protokoll från de två senaste åren, finns publicerade på kommunens webbplats och behöver inte begäras ut.

Avgifter och hanteringstider

En avgift tas ut för kopior och utskrifter av allmänna handlingar som överskrider ett visst antal sidor. Detta regleras i Taxa för kopiering av allmän handling Pdf, 552.2 kB, öppnas i nytt fönster.. Handlingar hanteras normalt sett skyndsamt, och det tar generellt sett högst några dagar att få tillgång till dem. Om begäran är omfattande
eller kräver komplicerade sekretessbedömningar kan det dock ta längre tid.

Beslut och överklagande

Om din rätt att ta del av allmänna handlingar begränsas, har du rätt att begära ett skriftligt beslut med motivering. Beslutet bör innehålla information om hur du kan överklaga det. Vi strävar efter att säkerställa öppenhet och tillgänglighet för att främja demokratin och medborgarnas delaktighet.

Sidan uppdaterad: 2023-11-13

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bild på en mötesklubba

Kallelser & protokoll

Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar och protokoll. För att skydda personuppgifter publiceras inte alla ärenden eller handlingar alltid i sin helhet.

Kallelser

Protokoll

handlingar

bild på gammal gata i en stad

Flens kommunarkiv

Här hittar du information om Flens kommunarkiv, bygdens historia och nutid.

Kommunarkiv

Arkiv

bild på människor i en stor sal

Kommunfullmäktige

Här hittar du information om hur kommunen styrs, hur det går till vid val och det kommunala självstyret.

kommunfullmäktige

KF

politiker