Hoppa till huvudinnehåll

Kriget i Ukraina

Flens kommun följer utvecklingen med hänvisning till det pågående kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetspolitiska läget.

På denna sida och undersidor samlar vi information med relevans till ovan nämnda samt följer upp aktuella frågeställningar. Längst upp på alla kommunens webbsidor kan du välja språkinställningar, däribland ukrainska och ryska.

Flens kommun agerar utifrån myndigheternas lägesbilder, råd och rekommendationer samt ser över krisberedskap och kontinuitetsplanering. Arbetet med att klargöra samverkansbehov och insatser som behöver göras i detta skedde pågår inom den egna organisationen.

Flens kommun har gjort förberedelser för följdeffekter som kriget kan skapa på egna verksamheter och på kommunen i stort. Om flyktingar tar sig till Flens kommun kommer dessa förberedelser att underlätta mottagandet och stödinsatserna.

Tillfälliga boendeplatser

Migrationsverket, via länsstyrelserna, har bett kommuner i landet om hjälp med att sätta upp och driva tillfälliga boenden för flyktingar. För Sörmlands del innebär det enbart boendeplatser i Eskilstuna kommun.

Den materiel som iordningställts för att vara beredd på ett boende i Flens kommun, mycket med god hjälp av Hälleforsnäs bygderåd, förvaras nu så att den kan användas med kort varsel. Migrationsverket kan komma att kontakta kommuner om behovet av boendeplatser förändras.

Kommuntal – Flen

Migrationsverket har sänkt prognosen för hur många skyddsbehövande från Ukraina som Sverige förväntas ta emot under 2022. Myndigheten har därför reviderat det antal flyktingar som ska anvisas till kommunerna under 2022.

Migrationsverket redovisade kommuntalen till regeringen den 17 juni. Riksdagens socialförsäkringsutskott fattade beslut om förslag på Jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande den 21 juni. Först efter att de nya lagändringarna trätt i kraft den 1 juli kan Migrationsverket anvisa vissa skyddsbehövande till kommunerna, som då är skyldiga att ordna boende.

Kommuntalen baseras på kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.

Flens kommuns kommuntal är fem personer.

Det är Migrationsverket som beslutar vilka som ska anvisas till en kommun. De kommer prioritera de som bor i deras anläggningsboenden, anhöriga till ensamkommande barn som är anvisade i kommunen, familjer med särskilda behov och familjer med barn som börjat i skolan i kommunen.

De flyktingar som ordnat eget boende omfattas inte av kommuntalen så länge de bor i eget boende och kan inte anvisas en kommun. Om deras boendesituation förändras och de inte kan bo kvar där de bor, ska de anmäla sig till Migrationsverket som då ordnar boende fram tills dess att personerna kan anvisas till en kommun. Det är fortsatt Migrationsverket som har huvudansvaret för att ordna boende till skyddsbehövande och kan, förutsatt att den nya lagstiftningen träder i kraft, uppdra till kommunerna att hjälpa dem med det.

Engagemang

Om du vill göra något för att hjälpa de som flyr kriget är det bästa sättet att skänka pengar till organisationer med 90-konton. Använd gärna etablerade organisationer för att säkerställa att rätt sorts hjälpinsatser når de behövande.

Ideella organisationer

Lokala initiativ

Även i Flen görs många insatser för att hjälpa flyktingar som har tagit sig till Sverige och till Flens kommun. Om du vill skänka saker eller på annat sätt engagera dig finner du länkar nedan till två lokala föreningars Facebooksidor.

Det ska understrykas att dessa är ideella föreningar som drivs utan Flens kommuns inblandning. Samarbete mellan kommunen och föreningarna kan dock förekomma, precis som i normalfall.

Skyddsrum

I Flens kommun finns skyddsrum i tätorterna Flen, Malmköping och Hälleforsnäs. Ansvaret för underhåll av dessa ligger hos fastighetsägaren.

MSB har uppdraget att genom kontroller se till att beståndet vårdas och upprätthålls.

Bra att veta om skyddsrum
Hitta ditt närmaste skyddsrum (karta)

Barn & unga

Det finns många tankar hos barn och unga kring vad som händer i vår omvärld just nu. Här finns två länkar som stöd i samtal med oroliga barn.

Att prata med barn om svåra händelser
Frågor och svar för barn

Dricksvatten

Sörmland Vatten har sammanställt några frågor och svar kring hanteringen av färskvatten i det fall de inte kan garantera leveransen.

Frågor och svar om dricksvatten

Källkritik

Det är alltid viktigt att vara källkritisk. I tider av pågående konflikt i Sveriges närområde är det extra viktigt att tänka på. När etablerade medier bara är en av många källor till information har ansvaret för källkritiken i högre grad flyttats över till den enskilda individen. Här säkerställer också vi från kommunens sida att vi ger korrekt information.

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte. Att dela obekräftad information gynnar ofta fel intressen och felaktiga uppgifter kan påverka Sveriges förmåga.

Du hittar mer om källkritik och överskådliga checklistor på hemsidan krisinformation.se. All information som publiceras på krisinformation.se är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer.

Mer information

Länkar till myndighetssidor och organisationer med uppdaterad information om kriget i Ukraina.

Migrationsverket
Krisinformation.se
MSB
Informationsverige.se
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Region Sörmland

Sidansvarig: Håkan Bergsten
Senast uppdaterad: 2022-06-27 15:41:16

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Denise Karlsson

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31

Håkan Bergsten

Kommunchef

0157 - 43 00 01

Magnus Ornhammar

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46