Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Personlig assistans

Här kan du läsa om personlig assistans, vad det innebär om du väljer kommunen som utförare samt hur du gör för att ansöka om insatsen.

Vem kan få personlig assistans?

Du som har vad man kallar för stora och varaktiga funktionshinder kan upp till 66 års ålder ha rätt att ansöka om personlig assistans. Du som individ väljer själv om du önskar att assistansen utförs av kommunen eller via ett privat alternativ.

När du väljer Flens kommun som utförare av insatsen

När du har fått beslut om personlig assistans kommer en beställning att skickas till kommunens så kallade utförarenhet. Den ansvariga enhetschefen får efter ditt samtycke ta del av din utredning och ni skapar tillsammans en genomförandeplan som ska motsvara ditt behov av stöd och hjälp, samt hur och när insatserna ska utföras. En genomförandeplan måste finnas inom två veckor från att beslutet om assistans är fattat och ska säkerställa att dina behov blir tillgodosedda. Assistenten dokumenterar och följer upp dokumentationen var sjätte månad.

Hur väljs de personliga assistenterna ut?

Flens kommun har vad man kallar för arbetsgivaransvar för de assistenter som anställs. Det innebär att den anställde går under samma lagar som alla offentligt anställda, exempelvis arbetstidslagen och semesterlagen. Vid rekrytering av assistenter är det ansvarig enhetschef som avgör lämplig anställningsform. Relevant utbildning och erfarenhet efterfrågas i första hand. Du ges möjlighet till inflytande under rekryteringsprocessen, och hänsyn tas till speciella krav som allergier eller särskilda fritidsintressen. Det är viktigt att veta att Flens kommun inte  tillsvidareanställer anhöriga. Tillsvidareanställning är detsamma som fast anställning. Om du som brukare anser att assistenten har brustit i sitt uppdrag, kontaktas enhetschefen för att reda ut problemet. Om ingen lösning kan uppnås kan du med hjälp av sakliga argument begära att få en annan assistent.

Vad händer vid sjukdom eller annan frånvaro hos assistenten?

Vid assistentens frånvaro (såsom semester, utbildning, vård av barn, sjukdom) täcks planerad frånvaro i första hand av schemaläggning Vid hastigt uppkommen frånvaro anlitas i första hand en vikarie vi kommunens bemanningsenhet. I tredje hand en tillsätts en timvikarie. Det är viktigt att veta att om du som brukare tackar nej till att ta emot assistans av pool/timanställd personal, tackar du också nej till assistans. Om flera av dina ordinarie assistenter är sjuka och kommunen inte kan ordna vikarie fullt ut så är det kommunens yttersta ansvar att prioritera att du får insatser för dina grundläggande behov.

Vad händer om du som brukare blir inlagd på sjukhus?

Vid sjukhusvistelse får assistenterna vara med vid in- och utskrivning. Försäkringskassan alternativt kommunens socialsekreterare bedömer om du som brukare har rätt att ha assistenten med på sjukhuset under din vistelse. Om detta inte medges så ordnar Flens kommun annat arbete inom socialförvaltningen för assistenterna under din frånvaro.

Information om hemsjukvård

Personalen arbetar på så kallad delegation från kommunens medicinskt sjuksköterska (så kallad MAS), eller av regionen för att utföra hemsjukvård i hemmet. Chef, personal eller anhörig kan inte göra egna bedömningar och ändra på ordination. Önskar du egenvård så ansvarar du själv över dina mediciner.

Förändringar i assistansen behöver anmälas i förväg

Du anmäler i förväg planerade avbrott i assistansen. Likaså ansöker du vid behov om tillfällig/akuta utökade behov av assistansen (exempelvis på grund av skada/sjukdom) hos kommunens socialsekreterare.

Det finns ett lagkrav på att genomförandeplaner, insatser och uppföljning ska dokumenteras. I Flens kommun använder man sig av systemet Combine. All dokumentation sker i samråd med dig som brukare och vi uppmuntrar dig till att vara delaktig.

Vad händer om det uppstår skador i hemmet?

Du som brukare förväntas ha en gällande hemförsäkring. Flens kommun ersätter eventuella skador som orsakats inom ramen för assistenternas arbetsuppgifter. Skador som beror på naturligt slitage ersätts inte. Behöver du göra en skadeanmälan, kontaktar du ansvarig enhetschefen för personlig assistans.

Omkostnader

Omkostnader för assistenten, exempelvis inträdesbiljetter/bussbiljetter täcks av Flens kommun. Däremot står du själv för dina egna kostnader. Vid större kostnader, exempelvis vid resor, gäller följande:

 • Resor ska i första hand genomföras inom ramen för dina beviljade assistanstimmar
 • Omkostnaderna för dina assistenter får inte överstiga 1% av din totala ersättning från Försäkringskassan/år
 • Vid planering av resa ska du i förväg meddela ansvarig enhetschef vad resa, boende och övriga kostnader för assistenten/assistenterna beräknas kosta
 • När resa bokas ska kvitton för resa och boende lämnas till ansvarig enhetschef
 • När resa och boende bokas ska avbeställningsskydd ingå i beställningen
 • Om de beslutade timmarna inte räcker till för resan kan du ansöka om tillfällig utökning
 • Ansökan ska göras till kommunens socialsekreterare  minst tre månader före resan

 • Vid transporter kan egen bil, kollektivtrafik eller särskild kollektivtrafik användas
 • Den särskilda kollektivtrafiken innebär färdtjänst eller riksfärdtjänst, som du behöver ansöka om hos kommunens socialsekreterare
 • Om du som brukare tillhandahåller fordon som assistenten ska köra eller assistenten är passagerare, måste bilen vara försäkrad med minst trafikförsäkring
 • Brukaren ansvarar för eventuellt uppkomna kostnader för skador på bilen inklusive självrisk
 • Eventuella personskador som drabbar föraren eller passagerare regleras alltid av trafikförsäkringen, oavsett vem som kör bilen eller vem som vållat skadan
 • Flens kommun tillhandahåller inte fordon för transporter vid utförande av personlig assistans
 • Assistenten får inte använda egen bil i arbetet för att köra dig som är brukare

Din rätt till självbestämmande och delaktighet

Personlig assistans ska möjliggöra att du som individ aktivt kan forma ditt liv. Därför är det viktigt att relationen mellan dig och dina assistenter bygger på ömsesidig respekt och förtroende, där assistentens förhållningssätt är professionellt och personligt.

Personalen har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

Enligt sekretesslagen har kommunens personal tystnadsplikt om dig och dina förhållanden. Sekretesslagen omfattar både muntliga och skriftliga uppgifter. Detta gäller även efter avslutad anställning. Tystnadsplikt omfattar givetvis även dina förhållanden gentemot anhöriga, om du som myndig inte gett samtycke till att information lämnas till anhöriga. All personal inom vård och omsorg, även personliga assistenter, är skyldiga att anmäla misstänkta eller kända missförhållanden till sin närmaste chef.

Tidsredovisning för dig som har ett beslut från Försäkringskassan

Om du har ett beslut på personlig assistans från Försäkringskassan, ska assistenterna varje månad redovisa sina utförda assistanstimmar.  Flens kommun använder sig av ett registreringsverktyg kallat Intraphone. Verktyget är kopplat till assistentens så kallade logg, som säkerhetsställer att du får de timmar du är beviljad. Du som brukare eller eventuellt god man signerar sedan fakturan med din namnteckning och skickar in den  till Försäkringskassan varje månad.

Information om avtal

När du väljer Flens kommun som utförare av personlig assistans upprättas ett avtal i två exemplar. Om du vill byta assistansbolag är det viktigt att du säger upp ditt avtal och informerar enhetschefen i god tid. Uppsägningen ska ske skriftligt med uppsägningstid på 1 månad.

Hur ser kommunen på hushållsarbete & rastning av husdjur?

Assistenten utför tillsammans med dig det hushållsarbete som kopplas till dig och dina grundläggande behov.

Av äktenskapsbalken framgår att makar ska bidra till det gemensamma hushållet. Det innebär att den personliga assistenten inte tar över brukarens make/makas ansvar för det gemensamma hushållet. Samma principer tillämpas för par som sammanbor eller som ingått partnerskap, personer som delar hushåll och personer med hemmavarande barn över 18 år. Detta förutsätter att maken/makan/sambon/barnet är hemmavarande och inte huvudsakligen befinner sig på annan plats. Om du som brukare har husdjur, sker rastning tillsammans med dig och assistenten.

Kontaktuppgifter

 • Socialsekreterare för äldre -och funktionsvariation

  Ring via Kontaktcenter
  Telefonnummer: 0157-43 00 00

  Telefontid: Vardagar 9.00 -10.00

Taggar:

Personlig assistans

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll