Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Familjerätt

För att få rådgivning eller hjälp i olika familjerättsfrågor kan du vända dig till familjerätten i Flen.

Familjerättens uppdrag

Den kommunala familjerätten hjälper till i frågor som rör exempelvis:

  • adoption
  • faderskap och föräldraskap
  • vårdnadsärenden
  • boende och umgänge
  • konflikt & försoning
  • samarbetssamtal
  • pass- och namnärenden.

Samarbetssamtal är strukturerade samtal med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge.

När separerade föräldrar behöver hjälp med att hantera svårigheter, problem och konflikter i sitt föräldraskap är samarbetssamtalen en väg att gemensamt komma fram till vad som är barnets bästa. Samtalen ska underlätta samförståndslösningar så att föräldrarna kan lösa sina tvister utanför domstol.

Samtalen kan leda fram till ett avtal eller en överenskommelse, är kostnadsfria och registreras inte i socialregistret. Om föräldrar inte är överens om vårdnad, boende och umgänge kan domstolen ge ett uppdrag åt familjerätt att genom samarbetssamtal försöka få föräldrarna att komma överens.

Adoption innebär att den som blir adopterad får en rättslig ställning som barn till de som adopterar. Familjerätten i Flen utreder frågor om adoption på uppdrag av sökande. Utredningen ska visa om adoptionen är till barnets bästa. Adoptioner kan vara internationella eller inhemska. För att få ta emot ett utländskt barn krävs ett beslut om medgivande från socialnämnden i hemkommunen. Till grund för beslutet om medgivande gör man även en så kallad hemutredning, som också fungerar som en presentation av adoptivföräldrarna till barnets ursprungsland.

Adoption av närstående

Det händer ibland att en närstående vill adoptera sin make/makas/partners barn. Den närstående kan då ansöka hos Tingsrätten om att få adoptera barnet. Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa och yttrar sig till tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet.

Barn har rätt till båda sina föräldrar och därför är det är viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar även om barnets rätt till försörjning och arv.

Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa faderskap/föräldraskap. Det gör ni på hos kommunens familjerätt. Först när ni har undertecknat faderskapet/föräldraskapet, får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

Nya regler för fastställande av föräldraskap från och med januari 2022

Från 1 januari 2022 kommer föräldraskap att förutsättas (det vill säga automatiskt registreras) för alla gifta par oavsett kön, vilket innebär att regleringen blir mer könsneutral och jämlik. Det innebär även att fler föräldraskap kommer att gälla utan myndighetskontroll, men att dessa kan hävas om det senare visar sig att förutsättningarna för rättsligt föräldraskap inte är uppfyllda.

Om det inte finns några tveksamheter om vem som är pappa till ett barn skrivs ett enkelt protokoll, och faderskapet fastställs genom att föräldrarna skriver under faderskapsbekräftelse. I samband med faderskapsbekräftelsen kan även en anmälan om gemensam vårdnad göras.

Enligt Föräldrabalk (1949:381) behöver ogifta mödrar och sammanboende föräldrar fastställa ett barns föräldraskap. Om det inte finns några tveksamheter om vem som är pappa till barnet skrivs ett enkelt protokoll och faderskapet fastställs genom att föräldrarna skriver under en bekräftelse. I samband med detta kan även en anmälan om gemensam vårdnad göras.
För gifta, heterosexuella par sker detta automatiskt.

När en kvinna i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan hennes maka, registrerade partner eller sambo bli förälder i lagens mening om behandlingen utförts på svenskt sjukhus. Familjerättens uppgift blir då att fastställa föräldraskapet. Kommunen hjälper er att upprätta en bekräftelse före barnets födelse, efter det att du/ni som blivande föräldrar kontaktat oss, eller efter barnets födelse, då socialkontoret per brev uppmanat modern att kontakta kommunen för tidsbokning. Föräldrarna kan anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Familjerätt

Sidan uppdaterad: 2023-10-03

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

två som håller händerna

Familjerådgivning

Här kan du läsa mer om familjerådgivningen, en verksamhet som vänder sig till vuxna med problem och konflikter i par- och familjerelationer.

Familjerådgivning

två vuxna och ett barn ute i naturen och barnet äter glass

Stöd till individ & familj

Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa till med råd, stöd och behandling för barn, unga och vuxna.

Nova stödboende

Familjestöd

Stöd till barn, ung och familj

bild på människa som håller i en mobiltelefon

Orosanmälan

Här hittar du information om orosanmälan och råd som kan hjälpa om du tror att ett barn, ung eller vuxen riskerar att fara illa.

Orosanmälan

Oro för barn, ung eller vuxen