Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Nämnder, styrelser & råd

På denna sida kan du läsa mer om vilka nämnder och styrelser som finns i Flens kommun samt respektive nämnds ansvarsområden.

Vilka ledamöter får vara med i en nämnd?

Kommunfullmäktige bestämmer hur många personer som ska finnas i varje nämnd. Fördelningen av platser i nämnden motsvarar majoritetsförhållandena i fullmäktige.  Vilka ledamöter som sitter i respektive nämnd, samt kontaktuppgifter till ledamöterna, kan du läsa mer om på sidan Hitta din politiker.

Vad bestämmer nämnderna om?

Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. Vilken typ av frågor nämnden ska fatta beslut om anges i lag. Utöver det som regleras i lag har kommunfullmäktige i Flens kommun även beslutat vilken verksamhet nämnden har ansvar för i ett reglemente som du kan läsa nedan.

bilden visar kommunstyrelsen i flen utanför kommunhuset

Kommunstyrelsen i Flen 2023, från vänster: Peter Munter (S), Leif Gunnarsson (SD), Hans Åfeldt (S), Christine Hallinder (SD), Peter Zunko (S), Ingegerd Branting (C), Mari-Louise Andersson (S), Stefan Sandberg (L), Emma Dahlin (M), Stefan Zunko (S), Björn Carlsson (C), Katarina Lagerstedt (M), Jonas Thyrén (S), Ann- Charlotte Munter (S), Cecilia Friis (MP) Anton Ragnarsson (V), Daniel Ljungkvist (S), Berit Hyllbrant (L), Anna Jernemalm (KD).

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och har till uppgift att leda och samordna förvaltningen samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Detta arbete sker utifrån föreskrifter i lag samt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Kommunstyrelsen ansvarar för att regelbundet redovisa vissa typer av ärenden till kommunfullmäktige. Det gäller bland annat den totala ekonomiska ställningen i kommunens verksamheter och bolag som regelbundet rapporteras under budgetåret.

I de företag som kommunen helt eller delvis äger ska kommunstyrelsen utöva ägarfunktion vilket bland annat innebär att kommunstyrelsen har rätt att utfärda ägardirektiv. Varje år ska kommunstyrelsen pröva om den verksamhet som bedrivits i aktiebolagen har varit förenligt med dess ändamål och inom ramen för kommunens befogenhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för den kommunala planprocessen och har därmed ansvar för översiktsplaner och detaljplaner.

Kommunstyrelsen utgör även arkivmyndighet och ansvarar för kommunens arkivfrågor.

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Ordförande i kommunstyrelsen är Ann-Charlotte Munter (S).

Brottsförebyggande beredningen

Kommunstyrelsens brottsförebyggande beredningen har som uppdrag att samordna beslut om brottsförebyggande åtgärder mellan styrelser och nämnder i Flens kommun och i samverkan med andra aktörer i enlighet med lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Bredningen består av kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet samt ytterligare tre ledamöter som utsetts av kommunstyrelsen.

Donationsstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar även för kommunens donationsförvaltning. Flens kommun förvaltar ett antal stiftelser från vilka personer som är skrivna och har sin hemort i Flens kommun kan söka bidrag. Donationsstyrelsen är tillsatt för att besluta om utdelning ur dessa stiftelser vilket sker under maj månad varje år.

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, med undantag för vuxenutbildning som ligger inom socialnämndens ansvarsområde.

Nämnden ansvarar bland annat för:

 • Kulturskolan
 • Ungdomsmottagningen
 • Folk- och skolbibliotek
 • Allmänkultur, museiverksamhet och kulturminnesvård
 • Fördelning av bidrag och annat stöd till kulturliv och folkbildning
 • Utdelning ur FRIDA-Gunilla Johanssons stiftelse
 • Kommunens öppna ungdomsverksamhet (fritidsgårdar)
 • Kommunens måltidsservice

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Ordförande i barn-, utbildnings- och kulturnämnden är Peter Munter (S).

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bygga en attraktiv, effektiv, trygg och säker miljö för kommunens invånare, företagare och besökare. Nämnden ansvarar bland annat för  bygglov, drift, underhåll och skötsel, fritidsverksamhet samt förvaltning av offentlig mark.

Nämnden ansvarar bland annat för:

 • Miljö- och hälsoskydd
 • Bygglov och bygganmälan
 • Räddningstjänst, brandskyddskontroll och sotning
 • Gaturenhållning och skyltning
 • Förenings- och fritidsverksamhet
 • Idrott- och fritidsanläggningar på kommunala fastigheter
 • Tillstånd och tillsyn för servering av alkohol

Samhällsbyggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden är Åke Karlsson (C).

Social- och arbetsmarknadsnämnden har ansvaret för att utföra vissa av kommunens åligganden enligt socialtjänstlagen, vilket inkluderar myndighetsutövning samt insatser inom individ- och familjeomsorg. Vidare har nämnden ansvar för kommunens åtaganden enligt lagarna som reglerar särskilda bestämmelser om vård av unga och om vård av missbrukare i vissa situationer.

Därutöver fungerar Social- och arbetsmarknadsnämnden som en arbetslöshetsnämnd, vilket innebär att de har ansvaret för att hantera kommunens åtgärder inom arbetsmarknaden och sysselsättning.

Nämnden ansvarar bland annat för:

 • Biståndsprövningar och behandlingsinsatser
 • Missbruk- och beroendevård
 • Arbetsmarknadsåtgärder
 • Vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare
 • Flyktingmottagande och integrationsinsatser

Social- och arbetsmarknadsnämnden har ett socialutskott som består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Social- och arbetsmarknadsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden är Daniel Ljungkvist (S).

Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vid val till kommun, riksdag, landsting, Europaparlamentet samt vid folkomröstningar i enlighet med bestämmelserna i vallagen. Nämnden genomför det praktiska med valen så som att ordna vallokaler och informera kommunens invånare om hur valet går till. Till nämndens uppgifter hör även visst arbete med opinionsundersökning.

Valnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ordförande i valnämnden är Göran Olsson (S).

Jävsnämnden ansvarar för och bestämmer om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen företräder kommunen som part.

Nämnden utövar även tillsyn över sådan verksamhet som samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen bedriver, samt tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen avseende socialnämndens verksamheter.

Jävsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ordförande i jävsnämnden är Göran Olsson (S).

Den gemensamma överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och Vingåker har som huvuduppgift att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap, för att förhindra att barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Överförmyndarnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare; en ordinarie ledamot och en ersättare från varje kommun.

Ordförande i överförmyndarnämnden är Arne Lundberg (S).

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för delar av kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen, kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt lagen om bostadsanpassningsbidrag med mera.

Nämnden ansvarar bland annat för:

 • Biståndsprövning för äldre
 • Biståndsprövning för personer med funktionsnedsättningar
 • Bostadsanpassningsbidrag

Vård- och omsorgsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden är Svitlana Jelisic (C).

en bild på en samling politiker

Vård och omsorgsnämnden i Flen 2023

I Flens kommun finns ett antal råd med olika inriktningar. I råden ingår representanter från kommun och intresseorganisationer. Råden fungerar som ett forum där deltagarna har möjlighet att föra fram sina åsikter i särskilda frågor. Nedan presenteras de olika råden.

Funktionsrättsrådet

Funktionsrättsrådet är ett samverkansorgan mellan företrädare för funktionsrättsorganisationer i Flens kommun och kommunens nämnder, styrelser och bolag.

Rådet har 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare och består av representanter från funktionsrättsorganisationer samt två stycken förtroendevalda.

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett samverkansorgan mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i Flens kommun och kommunens nämnder, styrelser och bolag.

Rådet har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare från olika organisationer samt två stycken förtroendevalda.

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är ett samrådsorgan som ska bidra till att utveckla näringslivet och näringslivsarbetet i Flens kommun. Rådet består av kommunstyrelsens presidium, kommunens näringslivschef samt kommunchefen. I rådet erbjuds även representanter för branschorganisationer verksamma i kommunen att delta, samt en representant från Forum Flen.

Taggar:

Nämnd
Styrelse
Råd

Sidan uppdaterad: 2024-04-08

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll