Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Förbund och gemensamma nämnder

På denna sida kan du läsa mer om föreningar och förbund som Flens kommun är medlem i samt om gemensamma nämnder med Region Sörmland.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV-nämnden) är en gemensam nämnd mellan Region Sörmland och kommunerna i Södermanlands län, inklusive Flen. Region Sörmland är värdregion och den gemensamma nämnden ingår i regionens organisation.

Syftet med nämnden är att:

  • Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan de olika huvudmännen
  • Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter
  • Öka effektivitet inom berörda verksamheter
  • Skapa ett län med så likvärdig service som möjligt inom berörda områden

Patientnämnden är en gemensam nämnd mellan Region Sörmland och kommunerna i Södermanlans län, inklusive Flen.

Patientnämnden tar emot synpunkter och klagomål på offentligt finansierad hälso-, sjuk- och tandvård samt den hälso-och sjukvård som ges inom kommunen.

Samordningsförbundet RAR Sörmland arbetar med finansiell samordning och samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland samt kommunerna i Sörmland, inklusive Flen.

Sydarkivera är ett kommunalförbund som utgör arkivmyndighet för Flens kommun och 36 anda medlemskommuner i södra Sverige.

De erbjuder dessutom kommunen råd och stöd, utbildningar och underlag för alla inriktningar inom informationsförvaltning, från det analoga till det digitala.

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med 5 kommuner i Södermanlands län som medlemmar.

Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten, omfattande hem för vård och boende och/eller öppenvårdsformer. Vårdförbundet Sörmland erbjuder verksamhet inom missbruksvård i form av behandlingshemmet Vårnäs samt familjerådgivning.

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund (NVVF), är en ideell organisation som arbetar med att övervaka vattenkvaliteten inom Nyköpingsåns avrinningsområdet, samordna vattenregleringen i Nyköpingsån och Kilaån samt arbeta med lokala vattengrupper för att lyfta lokalt engagemang och att genomföra hållbara åtgärder för en bättre vattenmiljö.

NVFF:s medlemmar består av 11 kommuner samt företag och ideella organisationer.

Östra Sveriges luftvårdsförbund är en ideell förening som övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i sex län i östra Sverige.

Förbundet har 71 medlemsorganisationer, varav 62 är kommuner. Även Regioner, forskningsinstitutioner, företag och statliga verk finns bland medlemmarna.

Mälardalsrådet är en politisk samverkansorganisation för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Rådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur och kompetensförsörjning i samarbete med näringsliv och akademi.

Sörmlands turismutveckling AB (STUA) är ett bolag som ägs av privatpersoner, privata företag, de nio kommunerna i Södermanlands län samt Region Sörmland.

STUA arbetar för att utveckla och skapa förutsättningar för en stark, attraktiv besöksnäring i världsklass i vår region.

Svenska Cykelstäder är en förening som arbetar för ökad, bättre och säkrare cykling. Föreningens medlemmar består av 38 kommuner och 7 regioner.

Sidan uppdaterad: 2023-11-15

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bilden visar ett möte

Hitta din politiker

Här finns information om hur du kan kontakta de förtroendevalda i Flens kommun, vilka partier de representerar och vilka nämnder och bolag som är knutna till uppdraget.

hitta din politiker

politiker

medbestämmande

förtroendevalda

bild på en mötesklubba

Nämnder, styrelser & råd

På denna sida kan du läsa mer om vilka nämnder och styrelser som finns i Flens kommun samt respektive nämnds ansvarsområden.

Nämnd

Styrelse

Råd

en bild på en skylt

Kommunala bolag

På denna sida hittar du information och kontaktuppgifter till våra kommunala bolag, samt instruktioner för felanmälan och journummer till Flens kommunfastigheter.

Kommunala bolag

journummer FKAB

felanmälan FKAB

UnikabruketAB, Flens vatten och avfall AB, Flens bostad AB