Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kommunledningsförvaltningen

Här hittar du information om kommunledningsförvaltningens uppbyggnad och uppdrag.

Om organisationen

Kommunledningsförvaltningen fungerar som lednings- och verksamhetsstöd till hela den egna organisationen och svarar mot kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningen är organiserad i åtta avdelningar med skilda ansvarsområden:

 • Demokratiservice
 • Samhällsutveckling
 • HR, kommunikation- och bemanning
 • Ekonomi
 • IT- och service
 • Räddningstjänsten
 • Myndighetsavdelningen
 • Teknik- och utemiljö

Demokratiservice huvudsakliga uppdrag är att ansvara för förvaltning och utveckling av kommunstyrelsens ärendehantering. Kommunens centralarkiv ligger dessutom under demokratiservice ansvarsområde. Där de bistår med service i både interna och externa arkivfrågor.

Samhällsutvecklings huvudsakliga uppdrag är att stödja kommunstyrelsen och kommunchefen att ta fram beslutsunderlag samt medverka, leda och/eller samordna kommunens övergripande strategiska planering. Avdelningens resurser leder och samordnar projekt. Resurserna leder dessutom arbetsgrupper och kommunens övergripande systematiska kvalitetsarbete samt bidrar med omvärldsbevakning, uppföljning, utvärdering och effektivisering. Därtill ansvarar de över flera tillväxtområden som rör befintliga företag, nyföretagande, företagsetableringar, utvecklingsfrågor med näringslivsklimatet i fokus samt i att samverka och lotsa företag rätt i deras kontakt med kommunen.

HR-avdelningens huvudsakliga uppdrag är att bidra till att förverkliga personalpolitiken i organisationen. Anställda på HR-avdelningen fungerar som ett stöd till kommunens chefer i alla frågor som rör personal och lön. HR-avdelningen har även en strategisk roll som handlar om att processa fram policys, riktlinjer och rutiner samt stödja förvaltningarna i olika utvecklingsuppdrag. Mellan arbetsgivare och personalorganisationer är HR-avdelningen kommunens företrädare och tecknar bland annat lokala kollektivavtal på uppdrag av förvaltningar och kommunstyrelsens personalutskott.

Avdelningens kommunikationsfunktion ansvarar för intern och extern kommunikation, stödjer kommunchefen, förvaltningar samt verksamhetsansvariga i kommunikationsplanering och marknadsföring.

Ekonomiavdelningens huvudsakliga uppdrag är att arbeta med övergripande med ekonomi och fungera som en rådgivande funktion till kommunens övriga förvaltningar i frågor som rör kommunens ekonomi. Några av de kommunövergripande arbetsuppgifterna är sammanställning och uppföljning av budget, delårsrapport och årsbokslut. Ekonomiavdelningen har även hand om leverantörsbetalningar, kundfakturering och kravverksamhet samt upphandling och inköp.

IT- och serviceavdelningens huvudsakliga uppdrag är att ansvara för driften av det kommungemensamma kontaktcentret, kommunens infrastruktur, bredband och den tekniska driften av system och servrar. IT- och serviceavdelningen fungerar som en rådgivande funktion till verksamheterna angående IT- och servicefrågor men hjälper också till med tekniska frågor inom hela organisationen. Kontaktcenter vägleder och svarar på allmänhetens frågor om kommunens verksamheter. Inom uppdraget dessutom turistverksamhet med turisminformation.

Räddningstjänstens huvudsakliga uppdrag är förutom brandbekämpning, information och rådgivning till allmänheten även att erbjuda utbildningar såsom Brandkunskap för alla, Systematisk brandskyddsarbete och Heta Arbeten, samt Hjärt- och lungräddning. Räddningstjänsten är också tillståndsgivare när det gäller brandfarliga och explosiva varor. Dessutom utför de, mot föreskriven taxa, olika tjänster till kommunens innevånare. Detta kan till exempel handla om vattentransporter, flagglinor eller liknande uppdrag.

Myndighetsavdelningen består av två enheter; Överförmyndarnämnden samt Bygg- och miljöenheten.

Överförmyndarens arbetsuppgifter består främst av att utreda behov av god man och förvaltare samt att utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarnämnden erbjuder också utbildningar och fortbildningar för att kommunens ställföreträdare ska känna sig trygga i att utföra sina uppdrag.

Bygg- och miljöenheten ansvarar för tillsyn och handläggning av ärenden åt Samhällsbyggnadsnämnden inom områdena bygglov, hälsoskydd, tobaksförsäljning, miljöskydd och livsmedelshygien. Bygg- och miljöenhetens uppdrag innebär även informationsinsatser, rådgivning och service.

Teknik- och utemiljöavdelningen ansvarar för nyanläggning, skötsel och underhåll av kommunens gator. Hit hör exempelvis snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning, asfaltering samt planteringar och grönytor. Avdelningen utfärdar också parkeringstillstånd till personer som har ett rörelsehinder och hanterar tillstånd för offentlig markupplåtelse som exempelvis torgplatser.

Kommunchef
Håkan Bergsten
Telefon: 0157- 43 00 01
E-post: hakan.bergsten@flen.se

Kommunjurist
IT- och servicechef
Niklas Witt
Telefon: 0157-43 00 98
E-post: niklas.witt@flen.se

Ekonomiavdelningen
Jeanette Lijesnic
Telefon: 0157-43 01 20
E-post: jeanette.lijesnic@flen.se

HR-chef
Joakim Danielsson
Telefon: 0157-43 00 90
E-post: joakim.danielsson@flen.se

Näringslivschef Frida Vidén
Telefon: 0157 – 43 00 92
E-post: frida.viden@flen.se

Biträdande Förvaltningschef
Avdelningschef demokratiservice
Axel Wevel
Telefon: 0157- 43 02 62
E-post: axel.wevel@flen.se

Avdelningschef samhällsutveckling
Sanna Almqvist
0157-43 00 30
sanna.almqvist@flen.se

Kommunledningsförvaltningens organisation

Organisationsschema Kommunledningsförvaltningen Organisationsschema KLF

Klicka på bilden för en PDF-version.

Kontaktuppgifter

 • Kontakt

  Telefonnummer:
  0157 - 43 00 00

  Besöksadress:
  Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

Kommunledningsförvaltningen
Kommunledning
Kommunledningsförvaltningens organisation
Kontaktuppgifter kommunledningsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-19

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll