Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen i Flen hjälper människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller sociala problem behöver olika former av stöd.

Socialförvaltningen verkställer de beslut som fattas av Social- och arbetsmarknadsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden, samt bedriver övrig verksamhet som ligger inom nämndernas ansvarsområde. I Flen finns arbetsmarknads och integrationsenheten och vuxenutbildning under Social- och arbetsmarknadsnämndens område. Direkt under förvaltningsledningen lyder medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och stabsfunktionen som har hand om planering, ekonomi och personal.

Socialförvaltningens verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden;
Avdelning äldre, Avdelning barn, unga, vuxna och Avdelning myndighet. Läs mer om avdelningarna och vilka nämnder de lyder under i de utfällbara flikarna nedan.

Avdelningen tillhandahåller biståndsbedömda insatser inom äldreomsorgen samt hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL) på samtliga kommunala boenden. Avdelningen tillhandahåller även HSL-insatser i ordinärt boende genom delegerad hemsjukvård på uppdrag av primär- och slutenvård. Äldreomsorgen ansvarar för den kommunala hemtjänsten, vilken är indelad i sju geografiska områden. Dagverksamheterna Björken och Rönnen är till för demenssjuka medan Träffpunkt Bron är en öppen verksamhet för social samvaro och anhörigstöd. Särskilda boenden för äldre är fördelade på fyra orter; Flen, Hälleforsnäs, Malmköping och Sparreholm och består av trygghets- och särskilda boenden samt korttidsplatser för avlastning och rehabilitering.Under enheten ansvarar sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter för hälso- och sjukvård i ordinärt boende samt inom äldreomsorgen och Uppdrag funktionsnedsättnings verksamhetsområden. Avdelningen för äldreomsorg ansvarar även för bemanningsenheten som hanterar timvikarier inom socialförvaltningen samt inom förskola.

Avdelningen ansvarar för att informera om insatser och tjänster, tar emot ansökningar samt utreder, beslutar om och följer upp beviljade insatser. Avdelningen handlägger ärenden enligt SoL, LSS,LVU, LVM, lag om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst samt bostadsanpassningslagen.

Enheternas myndighetsuppdrag har en beställarfunktion gentemot nämndens olika utförarenheter och insatser kan endast utföras om gynnande biståndsbeslut först har fattats av myndighet.Under Myndighet ligger även vuxenutbildningen som erbjuder SFI, grundvux, gymnasiestudier och olika yrkesutbildningar. På skolan finns ett lärcentrum för behov av extra studiestöd.

Daglig verksamhet (LSS) och sysselsättning (SoL) erbjuds i arbetsgrupper inom kommunal verksamhet som exempelvis Caféverksamheten i stadshuset och Bubblans biltvätt, men även genom avtal om arbetsplatser i privata företag.

Arbetsmarknadsgruppen (SoL) ansvarar för arbetsmarknads- och integrationsinsatser där målet är att individen blir självförsörjande genom coachning och motiverande arbete. Insatser som kan beviljas är olika subventionerade anställningar, arbetslag eller praktik inom kommunens olika verksamheter och företag.

I kommunal regi finns olika biståndsbedömda boendeformer som grupp- och servicebostäder (LSS) bostad med särskild service och stödboenden för ungdomar, ensamkommande och vuxna (SoL). Samtliga bostäder är belägna i Flens centralort med undantag för ett korttidsboende i Hälleforsnäs.

Personlig assistans (LSS) utförs på uppdrag av socialnämnden men även på uppdrag av Försäkringskassan. Kommunen har flera assistentgrupper, vilka arbetar på arbetsplatser i den enskildes hem med uppdraget att ge ett personligt utformat stöd utfört av ett begränsat antal personer till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov.

Ledsagarservice (LSS och SoL) samt boendestöd (SoL, vissa kopplade till sociala kontrakt) är insatser som stödjer och hjälper den enskilde brukaren i sin dagliga livsföring i det egna hemmet och/eller ute i samhället.

Avlösarservice (LSS) utförs i hemmet och är en insats riktad till den enskilde men även till anhöriga, med syfte att ge möjlighet till återhämtning och avlastning i omvårdnaden av den enskilde med funktionsnedsättning.

Kommunala utförare tillhandahåller även kontaktpersoner enligt SoL och LSS. Dessa ska tillgodose behovet av icke-professionella, medmänskliga och sociala kontakter.

Nova familjebehandling ger riktade insatser till individer med missbruk- och beroendeproblematik samt medberoende, men även anhörigstöd och ViNR (samtalsstöd till våldsutsatta samt våldsutövare).

Nämndens del i kommunens familjecentral erbjuder flera tidigt förebyggande insatser utan biståndsbeslut för föräldrar med barn i åldern 0-5 år.

Förvaltningschef
Iris Pettersson
E-post: iris.pettersson@flen.se
Telefon: 0157-43 03 30

Avdelningschef äldreomsorg
Helén Persson
E-post: helen.persson@flen.se
Telefon: 0157-43 03 42

Avdelningschef Myndighet
Karin Lindgren
E-post: karin.lindgren@flen.se
Telefon: 0157-43 04 58

Stabsenhetschef
Lena Hammarbäck
E-post: lena.hammarback@flen.se
Telefon: 0157-43 04 85

Avdelningschef Barn, unga och vuxna
Maria Rosenqvist
E-post: maria.rosenqvist@flen.se
Telefon: 0157-43 03 39

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Nina Rolf
E-post: nina.rolf@flen.se
Telefon: 0157-43 03 33

Enhetschef ekonomi och kvalité
Susanne Karlsson
E-post: susanne.m.karlsson@flen.se
Telefon: 0157-43 03 35

Socialförvaltningens organisation

Socialförvaltningens organisationsschema Socialförvaltningen

Klicka på bilden för en PDF-version.

Kontaktuppgifter

  • Kontakt

    Telefonnummer:
    0157 - 43 00 00

    Besöksadress:
    Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

Socialförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-01

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll